زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک ها، موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس، ایران

نویسندگان

ابراهیم ابراهیمی

چکیده

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک های گیاهی که در موزه حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، نگه داری می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:aphelinidae: ablerus atomon (walker), ablerus sp., aphytis chrysomphali (mercet), a. mytilaspidis (le baron), a. proclia (walker), coocobius testaceus (masi), coccobius sp., coccophagus insidiator (dalman), c. lycimnia (walker), c. piceae erdös, c. pseudococci compere, encarsia aurantii (howard), e. berlesei (howard), e. citrina (craw), e. fasciata (malenotti), marietta picta (andré).encyrtidae: anagyrus agraensis saraswat, a. dactylopii (howard), a. mirzai agarwal & alam, a. pseudococci (girault), blastothrix ilicicola mercet, b. sericea (dalman), cerapterocerus mirabilis westwood, comperiella bifasciata howard, encyrtus aurantii (geoffroy), metaphycus angustifrons compere, m. pulvinariae (howard), m. punctipes (dalman), microterys hortulanus erdös, m. lunatus (dalman), m. nietneri (motschulsky), m. nuticaudatus xu.pteromalidae: moranila californica (howard), pachyneuron muscarum (linnaeus).signiphoridae: chartocerus sp.از این مجموعه، دو گونه c. insidiator و c. piceae برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌های گیاهی که در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، نگه‌داری می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proc...

متن کامل

بررسی فون زنبورهای قبیله ی (hym.: chrysididae) elampini در موزه ی حشرات هایک میرزایانس

زنبورهای خانواده ی chrysididae گروه نسبتاً بزرگی از زنبورهای aculeata را شامل می شوند که به­علت جذابیت رنگ متالیک خود و هم­چنین نقش مهم آن ها در کنترل بیولژیک و تعادل طبیعی، همواره به­عنوان گروه جالبی از زنبورها شناخته شده اند. با وجود تعدد گونه های این خانواده در دنیا، در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در این تحقیق نمونه­های موجود این خانواده در موزه­ی حشرات هایک میرزایانس، بزرگ­ترین مو...

متن کامل

زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران

درمجموع 60 گونه از زنبورهای تخم­ریز اره­ای از موزه­ حشرات هایک میرزایانس، ایران، بررسی و شناسایی شدند که گونه­های Abia candens Konow, 1887، Pristiphora appendiculata (Hartig, 1837)، Macrophya chrysura (Klug, 1817) و Tenthredopsis nassata (Geoffroy, 1785) برای اولین بار از ایران گزارش شده­اند. اطلاعات مربوط به پراکنش و گیاهان میزبان 37 گونه از زنبورهای تخم­ریز اره­ای ارائه شده است.

متن کامل

مطالعه‌ی زنبورهای خانواده‌ی Mutillidae (Hym.: Aculeata) در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس و منطقه‌ی سرخه‌حصار استان تهران

فون زنبورهای خانواده‌‌‌‌ی Mutillidae در منطقه‌ی سرخه‌حصار استان تهران و نمونه‌های موجود در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله 18 گونه متعلق به 13 جنس از 2 زیرخانواده، معرفی می‌گردد.سه گونه از این مجموعه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش جغرافیایی گونه‌ها در ایران و جهان ارائه شد. فهرست جنس‌ها و گونه‌های مورد...

متن کامل

بررسی سن‌های خانواده‌ (Reduviidae (Heteroptera: Hemiptera موجود در موزة حشرات هایک میرزایانس ایران

نمونه‌های متعلق به خانواده Reduviidae موجود در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس، بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، مربوط به یک دوره‌ جمع‌آوری 60 ساله، طی سال‌های 1393 و 1394 بررسی تاکسونومیکی شد. در این مطالعه 21 گونه از 11 جنس متعلق به چهار زیرخانوادهStenopodainae ،Reduviinae ‌، Harpactorinae وPeiratinae شناسایی شدند. طی این تحقیق، گونه Holotrichius rotundatus Stål از زیرخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نامه انجمن حشره شناسی ایران

جلد ۳۴، شماره ۱، صفحات ۷۳-۸۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023