ردیابی و شناسایی باکتریwolbachia در زنبور( trichogramma brassicae (hym.: trichogrammatidae

نویسندگان

شهرام فرخی

مارتینوس اریس هویخنس

رسول زارع

پاتریک وربارشات

چکیده

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) wolbachia هم زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور trichogramma brassicae bezdenko که به ترتیب از بابلسر، چمستان و نور (استان مازندران) جمع‏آوری شده بودند با روش pcr و همسانه‏سازی ژن wsp مشاهده شد. توالی ژن wsp استرین باکتری مربوط به بابلسر تعیین و با کد fj441291 و نام wbat.bra در بانک ژن جهانی (genbank) به ثبت رسید. براساس درخت فیلوژنتیکی استرین‏های wolbachia وابسته به زنبور تریکوگراما، هر دو استرین‏ ایرانی wbat.bra و uro3 به یک گروه (sib) تعلق دارند. باتوجه به آلودگی درصد قابل توجهی از جمعیت زنبور t. brassicae بابلسر که گونه‏ی غالب در کشور محسوب می‏شود، مزیت‏های استفاده از لاین تک‏جنسی حاصل از این جمعیت در برنامه‏های کنترل بیولوژیک قابل ارزیابی می‏باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می‌کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای Trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

در پژوهش حاضر نرخ پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدBezdenko  Trichogramma brassicaeدر شش دمای ثابت 15، 20، 25، 30، 32 و 1 ± 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت روی تخم­های شب‌پره بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، پارامترهای پارازیتیسم زنبور T. brassicae به­طور معنی­داری تحت تأثیر دما قرار گرفت. بیشترین (257/40 میزبان) و...

متن کامل

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما همواره بر توانمندی زیستی حشرات در تمام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نامه انجمن حشره شناسی ایران

جلد ۳۲، شماره ۲، صفحات ۴۹-۶۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023