کشت سلول های بافت جنینی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

لیلا متین دوست

جلال جلالی سندی

حوریه سلیمان جاهی

کیوان اعتباری

فاطمه رهبری زاده

چکیده

از آنجاکه استفاده از رده های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت کش های زیستی و پروتئین های نوترکیب رشد فزاینده ای دارد و تولید رده های سلولی جدید به هرچه غنی تر کردن این فن آوری کمک می کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، bombyx mori l.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت ها در محیط tc-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (fbs) در دمای ºc 27 نگهداری شد. در بین روش های بکار گرفته شده، روش مکانیکی هموژنیزه کردن بافت جنینی بهترین کشت را ارائه داد و خیلی زود به صورت کشت تک لایه ی سلولی در آمد و غلظت 20% fbsنسبت به 10% باعث رسیدن سریع تر سلول ها به حالت اشباع شد. از نظر ریخت شناسی، شش نوع سلولی در کشت اولیه ی سلول های جنینی کرم ابریشم مشهود بود که عمدتاً شامل سلول های فیبروبلاست-مانند با سه زیرمجموعه ی a تا c، همچنین سلول های دوکی شکل، کروی و اپیتلیال-مانند بود. همچنین، تهیه ی کشت اولیه به روش آنزیمی برای سلول های b. mori به دلیل بازدهی کم پیشنهاد نمی شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده‌های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت‌کش‌های زیستی و پروتئین‌های نوترکیب رشد فزاینده‌ای دارد و تولید رده‌های سلولی جدید به هرچه غنی‌تر کردن این فن‌آوری کمک می‌کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، Bombyx mori L.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت‌ها در محیط TC-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (FBS) در دمای ºC ...

متن کامل

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت‌های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ‌های توت آغشته به غلظت‌های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی‌پی‌ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست‌اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه ی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ های توت آغشته به غلظت های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی پی ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

در سال 1389 اثر تلاقی­های مستقیم و معکوس در آمیخته­های نسل اول (F1) روی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، طول الیاف، نسبت پیله به ابریشم خام و شاخص قطر با استفاده از دو نژاد چند نسله Pure Mysore و Nistari و دو نژاد دو نسله  C108و NB4D2 بررسی شد. این آزمایش به­منظور درک کنترل ژنتیکی سیستم آمیخته­گری بین دو نژاد دو و چند نسله، با استفاده از تل...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نامه انجمن حشره شناسی ایران

جلد ۲۶، شماره ۲، صفحات ۴۵-۶۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023