اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک طرفه بیضه در موش

نویسندگان

رضا معینی مقدم

r. moeini moghaddam basic sciences department, veterinary medicine faculty, urmia university, urmia, iranگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران علی شالیزار جلالی

a. shalizar jalali basic sciences department, veterinary medicine faculty, urmia university, urmia,گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران غلامرضا نجفی

gh. najafi surgery & diagnostic imaging department, veterinary medicine faculty, urmia university, urmia, iranگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران مهدی بهفر

m. behfar surgery & diagnostic imaging department, veterinary medicine faculty, urmia university, urmia, iranگروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اهداف: ترومای غیر­نافذ بیضه که عمدتاً در جریان ورزش­های برخوردی در کودکان روی می­دهد، می­تواند منجر به مشکلات باروری در مردان پس از بلوغ شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش سیلدنافیل در محافظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیر­نافذ یک­طرفه بیضه در موش انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نابالغ 20روزه به صورت تصادفی به چهار گروه شش­تایی؛ شاهد، ترومای غیرنافذ، ترومای غیر­نافذ+ سیلدنافیل و گروه سیلدنافیل تقسیم شدند. برای ایجاد ترومای غیرنافذ، پس از بازکردن شکم، بیضه راست روی یک سطح ثابت استریل قرار داده شد و ترومای غیر­نافذ به واسطه رهاکردن یک وزنه 5گرمی استریل از ارتفاع 10سانتی­متری روی آن ایجاد شد. داروی سیلدنافیل نیز روزانه 1/0میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل­صفاقی به مدت 7 روز از روز ایجاد تروما تجویز شد. بیضه سمت چپ تمام حیوانات در 70روزگی برداشت شد و متعاقباً مورد ارزیابی­های بافت شناسی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: تروما باعث کاهش معنی­داری در میانگین قطر لوله­های اسپرم ساز و ارتفاع اپی­تلیوم زایای آنها و شاخص­های اسپرماتوژنز و نیز تغییرات مورفولوژیک متعددی در بیضه سمت مقابل موش­ها شد. تمام فراسنجه­های مذکور به صورت قابل ملاحظه­ای با تجویز سیلدنافیل بهبود یافت (05/0p<). نتیجه­گیری: سیلدنافیل می تواند در برابر اختلالات باروری ناشی از ترومای غیرنافذ یک­طرفه بیضه در موش، اثرات محافظتی داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک‌طرفه بیضه در موش

اهداف: ترومای غیر­نافذ بیضه که عمدتاً در جریان ورزش­های برخوردی در کودکان روی می­دهد، می­تواند منجر به مشکلات باروری در مردان پس از بلوغ شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش سیلدنافیل در محافظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیر­نافذ یک­طرفه بیضه در موش انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نابالغ 20روزه به‌صورت تصادفی به چهار گروه شش­تایی؛ شاهد، ترومای غیرنافذ، ترومای غیر­نا...

متن کامل

اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ

زمینه و هدف: ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده ...

متن کامل

اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ

زمینه و هدف: ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده ...

متن کامل

مطالعه روند اسپرماتوژنز و نقش حفاظتی عنصر روی در بیضه یک سمت بعد از وارد آمدن ضربه بلانت به بیضه طرف مقابل موش صحرایی نابالغ نژاد ویستار

زمینه و هدف در مورد اثر ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه بر عملکرد و ساختمان بیضه طرف مقابل تاکنون گزارشات ضد و نقیضی منتشر شده است. این مطالعه با هدف تعیین عواقب ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه بعد از گذشت یک دوره اسپرماتوژنز (معادل 40 روز) بر تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی و هم‌چنین ساختمان این سلول‌ها در بیضه سمت مقابل و تعیین اثر عنصر...

متن کامل

بررسی نقش محافظتی سیلدنافیل در برابر تغییرات ناشی از ترومای غیر نافذ تجربی یک طرفه بیضه در بافت، خصوصیات اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (ivf) بیضه طرف مقابل موش سفید کوچک آزمایشگاهی

ترومای غیر نافذ بیضه (ubtt) که جراحات و صدمات ورزشی شایع ترین علت آن را تشکیل می دهند، می تواند پیامد هایی از کوفتگی تا پارگی کامل بافت بیضه را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که وقوع ترومای بیضه در سابقه میزان بالایی از مردان نابارور به چشم می خورد، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی سیلدنافیل (sf)که دارای خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی می باشد، به عنوان ترکیب محافظ در برابر آسیب ه...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
افق دانش

جلد ۲۳، شماره ۱، صفحات ۶۷-۷۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023