اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی

نویسندگان

فرانک موسوی

امیر وشنی

فرهاد حیدری

نوشین محمدی

فرشاد سلیمانی

چکیده

زمینه: وجود اخلاق حرفه ای در مدیران آموزشی باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش کشور می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی می باشد. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی (کیفی/کمی) صورت گرفته است. جامعه پژوهشی در بخش کیفی عبارت است از کلیه اساتید و دانشجویان گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزادکرمانشاه که از میان آنها 13دانشجوی ترم دوم در مقطع دکترا و7 نفر از اساتید به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه بود که نمونه ای به تعداد 375 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از آن جامعه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات ازآزمون kmo و آزمون کرویت بارتلت استفاده گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که اخلاق حرفه ای دارای هشت مؤلفه اساسی می باشد که عبارت انداز: اخلاق عدالت محوری، اخلاق حمایت محوری، اخلاق فکری، اخلاق فایده محوری، اخلاق آموزشی، اخلاق ارتقاء سازمانی، اخلاق وظیفه محوری و در نهایت اخلاق حقوق محوری است. همچنین یافته ها نشان داد اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی کمی بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود. اما بین وضعیت موجود اخلاق حرفه ای با وضعیت مطلوب آن فاصله وجود دارد. (05/0 p<). نتیجه­گیری: رعایت اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی در سازمان، امری لازم و ضروری است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند مدت سازمان را تضمین کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد بود که جمع آوری داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه های تحقیق و مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی منتخب کشور بودند که نمونه تحقیق به‌ صورت نظری و به تعداد 12 نفر تعیین گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده...

متن کامل

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت ...

متن کامل

اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

زمینه: وجود اخلاق حرفه‌ای در مدیران آموزشی باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش کشور می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی می‌باشد. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی (کیفی/کمی) صورت گرفته است. جامعه پژوهشی در بخش کیفی عبارت است از کلیه اساتید و دانشجویان گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزادکرمانشاه که از میان آنها 13دانشجوی ترم دوم در مقطع دکترا و7 نفر از اساتید به‌صورت تصادفی...

متن کامل

بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده: اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از عوامل موفقیت سازمان، امروزه مورد توجه قرارگرفته است و یک مزیت رقابتی شناخته می شود. هدف این پژوهش آگاهی از وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز است. جامعه آماری تمامی مدیران گروه (50 نفر)، اعضای هیئت علمی (554 نفر) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (2586 نفر) بود. از این تعداد، 234 نفر از اعضای هیئت علمی و 335 نفر از دانشجویان تحصیلات...

متن کامل

بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود به تعداد 76 نفر می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده گردید و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش معنوی امونز (2000) و پرسشنامه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
اخلاق در علوم و فناوری

جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۵۸-۶۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023