تاثیر هدف خواندن بر یادگیری ضمنی و یادآوری واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی

نویسندگان

sakine momeni

hakim sabzevari university ahmad reza eghtesadi

abbaszadegan institute for educational research

چکیده

نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزمایشی اول)، و 3. خواندن با هدف خلاصه برداری کردن از مطالب ضروری و عمده (گروه آزمایشی دوم) تقسیم شدند. لغات مشکل متن انتخاب شده برجسته و معانی فارسی آنها نیز در حاشیه متن گنجانده شد. به منظور سنجش میزان یادگیری و ماندگاری لغات جدید شرکت کنندگان در این تحقیق دو بار مورد ارزیابی قرار گرفتند (بلافاصله بعد از خواندن متن و با فاصله زمانی دو هفته). نتایج هر دو آزمون حاکی از وجود تفاوت معنادار درمیزان واژگان فرا گرفته بین دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بود، ولی بین عملکرد دو گروه خواندن به منظور درک مطلب و خلاصه نویسی تفاوت معنا داری مشاهده نشد. با این وجود، افکت سایز 21/0 برای آزمون اولیه و 68/0 برای آزمون تاخیری بیانگر این موضوع بود که قسمت عمده ای از تفاوت عملکرد سه گروه ناشی از تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی لغات می باشد. نتایج حاصله از تحقیق همچنین حاکی از آن بود که گروه خلاصه نویسی توانایی بیشتری در خلق جملات واستفاده از کلمات جدید درون جملات ذکر شده داشتند، در حالیکه دو گروه دیگر بیشتر به شناسایی و ذکر معنی لغات بسنده کرده بودند. به علاوه، در بسیاری از اشتباهات مرتکب شده توسط زبان آموزان اثر مستقیمی از تاثیر زبان اول (زبان فارسی) دیده نشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی زبان انگلیسی

زبان آموزان عمدتا متون را با اهداف مختلفی می خوانند. تووانی (2000) معتقد است که هدف خواندن بر تمامی جنبه های آن تاثیرگذار است. نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزم...

15 صفحه اول

تاثیرات ترجمه و تصویرخوانی بر روی یادآوری واژگان زبان آموزان مبتدی ایرانی

در تحقیق حاضر سه موضوع در حوزه یادگیری واژگان زبان دوم مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از (1) بررسی تاثیرات ترجمه و تصویر خوانی بر یادآوری کوتاه مدت واژگان توسط زبان آموزان مبتدی (2) بررسی تاثیرات این دو شیوه بر یادآوری دراز مدت زبان آموزان از طریق آزمون متنی (3) بررسی عامل همگونی/ ناهمگونی بین شرایط یادگیری و شرایط آزمون. بدین منظور50 دانش آموز مبتدی ایرانی که دانشی از زبان دوم (انگلیسی) ن...

تاثیر خلاصه کردن داستان کوتاه بر یادگیری واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی

با توجه به مباحث کلی در تحقیقات یادگیری زبان دوم، یکی از مباحث چشمگیر همواره این بوده است که آیا توجه تصریح به واژگان در یادگیری انها ضروری است یا نه ..تحقیقات زیادی در ایران ،یادگیری واژگان را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده اند لیکن در زمینه تکنیک خلاصه نویسی داستان تحقیقات اندکی صورت گرفته است.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر خلاصه داستان کوتاه بر یادگیری واژگان است. طرح مساله از نوع شبه از...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
applied research on english language

جلد ۳، شماره ۵، صفحات ۵۵-۶۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021