شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نویسندگان

عبدالهادی حسین زاده

a.h hosseinzadeh ایرج برنوسی

i bernousi محسن مردی

m mardi محمدرضا بی همتا

m bihamta صفورا امیدی

چکیده

بلایت فوزاریومی سنبله یکی از بیماری های مخرب گندم است که باعث کاهش عملکرد و کیفیت دانه می شود. کاشت ارقام مقاوم یک روش مؤثر، اقتصادی و سالم از نظر زیست محیطی برای کنترل این بیماری است. یک مکان ژنی کمـّی (qtl) برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله با عنوان qfhs.ndsu-3bs در رقم مقاوم sumai 3 شناسایی و توسط محققین مختلف تأیید شده است. رقم مقاوم sumai 3 با رقم حساس فلات تلاقی داده شد. سه نشانگر ریزماهواره xgwm 533, xgwm 493, xgwm 389 پیوسته با qfhs.ndsu-3bs برای گزینش به کمک نشانگر در نسل های bc1 و bc2 مورد استفاده قرار گرفتند و خودباروری bc3 یک نسل ادامه یافت. احتمال پیوستگی بین نشانگرها و qfhs.ndsu-3bs با استفاده از تابع احتمال دو جمله ای محاسبه گردید. با این فرض که تعداد دفعات مشاهده آلل نشانگر مشابه والد دهنده با qfhs.ndsu-3bs در یک جمعیت، تابعی از فاصله بین آنها و تعداد تلاقی های برگشتی یا خودباروری برای ایجاد جمعیت است. پیوستگی مکان ژنی ریزماهواره xgwm 493 با qfhs.ndsu-3bs معنی دار بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن¬های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به fhb در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، est موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، est با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و qtl با استفاده از داده های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل های 3f و 5f حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۳، شماره ۴۷، صفحات ۶۶۹-۶۷۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023