بررسی ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پسته خوراکی (pistacia vera) رقم احمدآقایی

نویسندگان

فرخنده رضانژاد

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران مهدیه شکاری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پسته خوراکی (pistacia vera l.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه ها با روش سلول - بافت شناسی معمول با میکروسکوپ نوری بررسی شد. به علاوه، نمو میوه در فرایند بلوغ نیز بررسی شد. نتایج نشان داد هریک از گل های ماده در گل آذین خوشه مرکب، دارای کلاله سه بخشی، خامه کوتاه، تک پایه و مادگی نسبتا درشت است. براکته ای بزرگ و زود افت در پای هر گل آذین 5-3 گلی و براکته ای کوچک و نسبتا پایا در قاعده هر گل وجود دارد. گل پوش 3 ساختار کاسبرگ مانند دارد. مادگی، تک برچه و تک خانه است و یک تخمک واژگون دارد. اندوسپرم، ابتدا هسته ای و سپس سلولی می شود و در مدت نمو دانه، با لپه ها جایگزین می شود. بررسی نمو میوه نشان داد که ابتدا رشد دیواره تخمدان آغاز می شود و فرابر به شکل برون میان بر و درون بر سازمان می یابد و تا 95 روز پس از شکوفایی کامل گل (days after full bloom, daf) که معادل با اواسط خرداد است، درون بر، سخت و چوبی می شود؛ سپس، تا daf 145 (پایان مرداد) روند بزرگ شدن مغز دنبال می شود و در daf 165 (پایان شهریور) میوه ها به طور کامل می رسند و آماده برداشت می شوند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساختار گل و مقایسه برخی عوامل ساختاری و فیزیولوژیکی در طی نمو (pistacia vera l) میوه در دو رقم پسته

پسته دارای سطح زیر کشت بالا در ایران در مقایسه با دیگر کشورها است. اهمیت اقتصادی و تغذیه ای آن، این محصول را دارای جایگاه خاص در بین سایر محصولات کشاورزی نموده است. در این بررسی مطالعه سلول و بافت شناسی بر روی ساختار گل، نمو اندوسپرم و لپه ها انجام شد. این مطالعه گزارش داد که گل پسته دارای مادگی تک برچه است که تنها یک تخمک واژگون (آنوتروپ) در تخمدانش وجود دارد. همچنین گزارش شد که ابتدا اندوسپرم...

15 صفحه اول

تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

وجود مشکلات فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانه‌های گل، ریزش میوه، پوکی، ناخندانی و بدشکلی میوه‌ها منجر به کاهش عملکرد در درختان پسته شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر محلول‌پاشی اسید‌آمینه آرژینین بر مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد در شاخه‌های پسته رقم احمدآقایی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای آرژینین در سه غلظت (0، 5/0، 1 میلی‌‌مولار) ودر دو مرحله ز...

متن کامل

تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

وجود مشکلات فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانه‌های گل، ریزش میوه، پوکی، ناخندانی و بدشکلی میوه‌ها منجر به کاهش عملکرد در درختان پسته شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر محلول‌پاشی اسید‌آمینه آرژینین بر مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد در شاخه‌های پسته رقم احمدآقایی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای آرژینین در سه غلظت (0، 5/0، 1 میلی‌‌مولار) ودر دو مرحله ز...

متن کامل

مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول FAA تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (Tunica-Corpus) مشخص ...

متن کامل

تأثیر اسیدآمینه l-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (ahmad-aghaei pistacia vera cv )

وجود مشکلات فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانه­های گل، ریزش میوه، پوکی، ناخندانی و بدشکلی میوه­ها منجر به کاهش عملکرد در درختان پسته شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر محلول­پاشی اسید­آمینه آرژینین بر مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد در شاخه­های پسته رقم احمدآقایی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با تیمارهای آرژینین در سه غلظت (0، 5/0، 1 میلی مولار) ودر دو مرحله زم...

متن کامل

مطالعه گلدهی در پسته (.pistacia vera l) رقم اوحدی

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول faa تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (tunica-corpus) مشخص ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زیست شناسی گیاهی ایران

جلد ۸، شماره ۳۰، صفحات ۷۵-۸۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021