طراحی چارچوب ارزیابی متوازن براساس رویکرد ترکیبی نمودار علت‎ومعلولی، مدل‎سازی ساختاری تفسیری (ism) و فرایند تحلیل شبکه‎ای (anp)

نویسندگان

غلامرضا کردستانی

مژده قاسمی

چکیده

چارچوب ارزیابی متوازن ابزاری برای ارزیابی راهبردی به شمار می رود. بازبینی مبانی نظری مرتبط، بازگوی این حقیقت است که با وجود پیشرفت های چشمگیر ابعاد مفهومی و نظری این چارچوب، اجرای آن به ویژه برمبنای روش های کمی با دشواری هایی مواجه است. هدف این مقاله ارائۀ رویکردی کیفی و کمی برای پیاده سازی چارچوب ارزیابی متوازن براساس مطالعۀ موردی یکی از شرکت‎های تولیدی است. در این نوشتار چگونگی یکپارچه سازی نمودار علت‎ومعلولی، مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای برای تعیین اهداف راهبردی و معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین وزن آنها در چارچوب ارزیابی متوازن شرح داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اهدافِ مالی بیشترین درجۀ وابستگی را دارند و اهدافِ رشد و یادگیری از بیشترین نیروی محرک برخوردارند. همچنین در سازمان بررسی‎شده، بالاترین اولویت از میان شاخص‎های کارت ارزیابی متوازن به مشتری اختصاص یافت. اهداف افزایش کاربری دارایی ها از لحاظ مالی، تولید محصول با قیمت رقابتی از نظر مشتری، شناخت و برآورده‎ساختن نیازهای هر گروه از مشتریان از لحاظ فرایندهای درون سازمانی و مشارکت فعال در جامعه از نظر رشد و یادگیری، بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی چارچوب ارزیابی متوازن براساس رویکرد ترکیبی نمودار علت‎ومعلولی، مدل‎سازی ساختاری تفسیری (ISM) و فرایند تحلیل شبکه‎ای (ANP)

چارچوب ارزیابی متوازن ابزاری برای ارزیابی راهبردی به‌شمار می‌رود. بازبینی مبانی نظری مرتبط، بازگوی این حقیقت است که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر ابعاد مفهومی و نظری این چارچوب، اجرای آن به‌ویژه برمبنای روش‌های کمی با دشواری‌هایی مواجه است. هدف این مقاله ارائۀ رویکردی کیفی و کمی برای پیاده‌سازی چارچوب ارزیابی متوازن براساس مطالعۀ موردی یکی از شرکت‎های تولیدی است. در این نوشتار چگونگی یکپارچه‌سازی ن...

متن کامل

طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه پایدار با رویکرد ترکیبی ISM-IPA

بخشی از دستور کار سند 2030 را اهداف توسعه پایدار تشکیل می‌دهد که در نشست توسعه پایدار در سپتامبر سال 2015 مورد توافق اعضای سازمان ملل قرارگرفته است. این اهداف، به‌عنوان یک چارچوب توسعه، شامل هفده هدف در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ایده‌های مهمی هستند که می‌توانند به جهان در حال حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کنند. درحالی‌که توجه رو به رشدی به مباحث مرتبط با دستور کار سند 2030 وجود دا...

متن کامل

طراحی مدل سازمان هولوگراف با استفاده از مدل‎سازی ساختاری تفسیری با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی

هدف اصلی این مقاله طراحی مدل سازمان هولوگراف به‎کمک شناسایی عوامل مؤثر در آن است. سازمان هولوگراف با توجه به مؤلفه‏های ظرفیت­سازی پویا، محیط کل­گرا، سرمایۀ انسانی کارآمد، خودمدیریتی فزاینده و ساختار هوشمندانه، درصدد است تا کیفیت کل را در همۀ اجزا متبلور کند؛ به­گونه­ای که سیستم توانایی خودسازماندهی داشته باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت اکتشافی، از نظر هدف بنیادی ـ کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیم...

متن کامل

طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)

ادبیات گسترده‌ای در زمینه تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار یا جهت گیری فرآیند‌های کسب وکار (BPO) در سازمان ارائه شده است. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد وشاخص‌های فرآیندمحوری وارتباط بین آنها ارائه نشده است.‌در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه فرآیند‌های کسب و کار، ابعاد وشاخص‌های فرآیند محوری شناسایی ودر گام بعد...

متن کامل

مدل‌سازی تأثیر تورش‌های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ISM)

مالی رفتاری در چند دهه اخیر مورد توجه محققان مالی قرار گرفته است. مسائل مطرح در مالی رفتاری مفروضات و نگرش‌های به بعضی از تئوری‌ها و مسائل را دگرگون کرده است و به محققان چشم انداز جدیدی در جهت دریافت و تفسیر اتفاقات و واقعیات خارجی به خصوص در زمینه بازار سرمایه داده است. یکی از مسائل مهم در مالی رفتاری وجود تورش‌های رفتاری گوناگون در فرایند تصمیمی گیری و انتخاب سرمایه گذاران در بازارهای سهام می...

متن کامل

مدل سازی تأثیر تورش های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ism)

مالی رفتاری در چند دهه اخیر مورد توجه محققان مالی قرار گرفته است. مسائل مطرح در مالی رفتاری مفروضات و نگرش های به بعضی از تئوری ها و مسائل را دگرگون کرده است و به محققان چشم انداز جدیدی در جهت دریافت و تفسیر اتفاقات و واقعیات خارجی به خصوص در زمینه بازار سرمایه داده است. یکی از مسائل مهم در مالی رفتاری وجود تورش های رفتاری گوناگون در فرایند تصمیمی گیری و انتخاب سرمایه گذاران در بازارهای سهام می...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نشریه مدیریت صنعتی

ناشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN 2008-5885

دوره 6

شماره 3 2015

copyright © 2015-2021