انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

نویسندگان

محمدرضا علیرضائی

محمدرضا رفیعی ثانی

چکیده

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (dea) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل dea با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را که با عنوان مبادله به مدل اضافه می‎شود، غربال‎ می‎کند و فقط آنهایی را برمی‎گزیند که از دید ارزیابی خروجی، کارایی­های مناسبی به‎دست می‎دهند. در این راستا، مدلی با نام مدل مبادله­ای توسعه‎یافته از dea موسوم به مدل gtdea ارائه می‎شود که خروجی این مدل، ترکیبی بهینه از مجموعه مبادلات موجود است و بیشترین همبستگی را بین دو ارزیابی تکنیکی و خارجی نتیجه می‎دهد. در پایان، مدل پیشنهادی برای تقریب شاخص توسعۀ انسانی 47 کشور برتر جهان (از لحاظ این شاخص) به‎کار گرفته می­شود تا نتایج حاصل از این مدل در نمونۀ واقعی نشان داده شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه‎گیری کارایی انرژی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها با خروجی‎های نامطلوب

Iran’s vision statement 1404, maintains that the nation needs to uphold its productivity and innovative spirit in order to enhance the economy’s competitiveness. Having considered the implications of the vision statement 1404 for the country’s sustainable development, in this paper, an attempt is made to measure Iran’s energy efficiency compared to the neighboring countries and some other natio...

متن کامل

اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA)

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده‌های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره‌وری می‌پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می‌شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می‌شوند. با استفاده از آمار‌های مربوط به ارزش افزوده، بهره‌وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می‌شود. نتایج نشان ...

متن کامل

به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

متن کامل

بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه‎ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده‎ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده‎ها و از نتایج آزمون‎های کارشناسی ارشد دانشگاه‎های دولتی در اندازه‎گیری کارا...

متن کامل

اندازه‎گیری کارایی انرژی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها با خروجی‎های نامطلوب

بر مبنای سند چشم‎انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره‎وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می‎کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نشریه مدیریت صنعتی

ناشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN 2008-5885

دوره 6

شماره 3 2015

copyright © 2015-2021