مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم bombyx mori l. در برابر تنش دمایی

نویسندگان

حسام الدین امینی

جلال جلالی سندی

سید حسین حسینی مقدم

حسین غفوری

محبوبه شریفی

چکیده

از لارو پروانه کرم ابریشم bombyx mori l. جهت مطالعه و بررسی تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز (cat)، پروکسیداز (pod)، گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (gst) و برخی از ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و تری گلیسرید در دو دمای 24 و 39 درجه سلسیوس استفاده شد. به این منظور لارو ها در شرایط بهینه پرورش هم سن سازی شده و از روز دوم سن پنجم لاروی، به مدت 8 ساعت در روز با دمای 39 درجه سلسیوس تیمار شدند. رطوبت هوا در شرایط بهینه 55 درصد و در زمان تیمار 75 درصد بود. نمونه برداری از همولنف و بافت چربی در روز چهارم سن پنجم لاروی صورت گرفت، سپس برخی از شاخص های اقتصادی آن نظیر وزن قشر پیله نر، درصد قشر پیله نر، وزن پیله نر، وزن قشر پیله ماده، درصد قشر پیله ماده، وزن پیله ماده و تلفات آن بررسی شد. نتایج نشان دادند که دمای بالا باعث کاهش تمام شاخص های اقتصادی و میزان ماکرومولکول ها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی می شود. مقایسه نتایج فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان و شاخص های اقتصادی بین دو هیبرید ایرانی و چینی نشان داد که در هیبرید چینی، دما تغییر معنی دار در وزن پیله ماده ایجاد می کند و با استناد به این نتایج از بین هیبرید های مورد آزمایش، هیبرید چینی 67 نسبت به گرما مقاوم تر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

از لارو پروانه کرم ابریشم Bombyx mori L. جهت مطالعه و بررسی تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز (CAT)، پروکسیداز (POD)، گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (GST) و برخی از ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و تری گلیسرید در دو دمای 24 و 39 درجه سلسیوس استفاده شد. به این منظور لارو ها در شرایط بهینه پرورش هم سن سازی شده و از روز دوم سن پنجم لاروی، به مدت 8 ساعت در روز با دمای 39 درجه سلسیوس ...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

تاثیر افزایش اسید‌آسکوربیک به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظتهای 1، 2 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده‌ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می‌شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک...

متن کامل

مقایسه برخی از شاخص های تجاری و فیزیولوژیک کرم ابریشم هیبرید (bombyx mori l) در دو دمای متفاوت

کرم ابریشم (bombyx mori) یکی از موارد تحقیق در مراکز علمی پژوهشی است. پرورش کرم ابریشم علاوه بر جنبه ¬های اقتصادی، زمینه¬هایی جهت مطالعات فیزیولوژیکی، اندوکرونیولوژیکی و ژنتیکی فراهم می¬سازد. ویژگی¬های این حشره تنها از طریق ژن¬ها تعیین نمی¬شود، بلکه عوامل مختلفی همانند شرایط آب و هوایی بخصوص دما نیز نقش عمده-ای در بهره¬وری کرم ابریشم دارند. تحقیقات انجام شده بیان¬گر این مطلب است که این حشره در ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات آفات گیاهی

ناشر: دانشگاه گیلان

ISSN 2322-2409

دوره 4

شماره 4 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023