استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز

نویسندگان
چکیده

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مقادیر حذف آب و جذب مواد جامد در فواصل زمانی مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد، میزان حذف آب و جذب مواد جامد با افزایش غلظت و زمان خشک شدن و افزایش دمای محلول اسمزی ارتباط مستقیم داشت. محلول های اسمزی گلوکز دارای بیشترین میزان جذب قند و محلول های اسمزی ساکارزی دارای کمترین مقدار جذب جامد بودند. محلول اسمزی (ساکارز20% و گلوکز 25%) دارای بیشترین میانگین دفع آب بود. به کار بردن محلول ساکارز 20% + گلوکز 25% در دمای 55 درجه سانتی گراد، نسبت 1 به 5 و زمان 240 دقیقه شرایط مطلوبی بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از اسمز در بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن موز

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی‌متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی‌گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت‌های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مق...

متن کامل

استفاده از روش های مختلف اسمز و ماکروویو در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز

آب گیری اسمزی، فرآیند خارج سازی آب بر اساس قرار گرفتن مواد غذایی در محلول هیپرتونیک است. در این پژوهش ترکیب فرآیند آبگیری اسمزی و مایکروویو برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلیمتر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتیگراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت های مختلف ساکارز و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیبی از آنها (شامل 20% ساکارز و 25% گلوکز و همچنین 25% ساکارز و 20% گلوکز...

15 صفحه اول

بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

روش خشک کردن سنتی برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا، لزوم استفاده از ترکیبات گوگردی، شکل ظاهری و رنگ نامطلوب، عدم شفافیت و چروکیدگی بالا می باش د. در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی، محصول حاصل از آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است . در این پژوهش بهین هسازی فرآیند برگه هلو به روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکارز، شرب...

متن کامل

بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو

اهمیت بسیار زیاد سیب در ایران، ارزش افزوده قابل توجه آن پس از فرآوری و از طرفی بروز مشکلات تأمین انرژی جهت خشک کردن این محصول ارزشمند، باعث شده است تا در طی سالهای اخیر روش­های متعددی برای کاهش زمان و انرژی مصرفی در زمینه فرآوری سیب پیشنهاد گردد. در این تحقیق مطالعه و بهینه سازی مصرف انرژی دریک خشک­کن ترکیبی مایکروویو-جریان­ هوای­گرم انجام شد. در این خشک­کن برای تولید امواج مایکروویو از یک لامپ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نوآوری در علوم و فناوری غذایی

جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۸۳-۸۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023