مقایسه تاثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

نویسندگان

رویا آل عمران

وحیده کسمائیپور

سید علی آلعمران

چکیده

دانش و تکنولوژی مهم ترین نیروی ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژی، تشدید کننده تقاضا برای استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری پیشرفته موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود، بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از این رو، سطح صنایع با فناوری بالا عامل تعیین کننده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است. هدف این تحقیق مقایسه میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته از تحقیق و توسعه فناوری نانو  با رهیافت داده های تابلویی طی دوره 2007-2000 می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیرپذیری مثبت و معنادار هر دو گروه از کشورها از تحقیق و توسعه فناوری نانو بوده و فرضیه تاثیرپذیری بیشتر رشد اقتصادی از متغیر تحقیق و توسعه فناوری نانو در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای درحال توسعه رد می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه­ای و فرامنطقه­ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری­های نوین علمی است، لذا استفاده و به‌کارگیری دانش روز و هماهنگ­سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت­ها و الزامات سیاست­گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعة صادرات، محسوب می‌شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفادة منا...

متن کامل

مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب

مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب علیرضا عرفانی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان سعیده اکبرزاده تبریک کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان محمد نوده فراهانی کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ دریافت:7/10/91 تاریخ پذیرش:17/5/91 چکیده مطالعات دهه 1990 میلادی درارتباط با اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict ) بر رشد اقتصادی کشورهای تو...

متن کامل

مطالعه تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و آلودگی هوا بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال ‌توسعه

Background and Objective: Health expenditures and environmental pollution are indicators of development. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of health per capita costs and the impact of carbon dioxide emissions (CO2) as an indicator of environmental pollution on the growth of selected developed and developing countries. Materials and Methods: The effect of health expendi...

متن کامل

اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

جهانی‌شدن و افزایش نگرانی‌های عمومی درباره پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین‌الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده‌های تابلویی به مقایسه اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی‌شدن و از شاخ...

متن کامل

بررسی وضعیت اعتبارات تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه ای بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)

چکیده امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. این مطالعه، برای دوره زمانی2000-2008 برای گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، و بر اساس آمار و اطلاعات یکدست و معتبر بانک جهانی می باشد. این پایان نامه، بعد از بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه برای کشورهای مختلف جهان، میزان تأثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب برآورد می...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
اقتصاد کاربردی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ISSN 2251-6212

دوره 4

شماره شماره 1(پیاپی 12) 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023