تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

نویسندگان

سعید ظریف نشاط

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی محمد حسین سعیدی راد

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عباس روحانی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، مهمترین محصول زراعی جهان به شمار می آید. همواره بخش عمده ای از سیب زمینی در مراحل برداشت و پس از برداشت از بین می رود که مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر این صدمات می تواند در مدیریت کاهش ضایعات موثر واقع شود. در این تحقیق، تاثیر رقم، زمان برداشت و رطوبت خاک بر روی میزان صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات رئولوژیک مانند انرژی شکست، مقاومت به نفوذ و واهلش در حین برداشت و پس از انبار مانی دو ماهه در قالب طرح آماری فاکتوریل بررسی شد.  نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در هنگام برداشت و پس از انبار مانی دارد. از این نظر رقم آگریا بیشترین میزان صدمه را نسبت به دو رقم سانته و فونتانه دارا بود. بیشترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک دارای رطوبت 9 درصد ( نقطه پژمردگی) بود و کمترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک با رطوبت 15 درصد (ظرفیت مزرعه ای) بود. در برداشت زود هنگام (اواسط شهریور) بیشترین میزان صدمه و برداشت دیر هنگام (اواخر مهرماه) کمترین میزان درصد صدمه به سیب زمینی حاصل شد. نتایج مربوط به خواص رئولوژیک نشان داد که رقم، زمان برداشت و مدت انبار مانی اثر معنی داری بر روی خصوصیات رئولوژیک داشته بطوریکه بیشترین انرژی مورد نیاز برای شکست برابر87/22 میلی ژول مربوط به  واریته فونتانه بود و کمترین آن به میزان 73/34 میلی ژول مربوط به واریته آگریا بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

در این تحقیق، تاثیر سه رقم (سانته، آگریا و فونتانا)، سه زمان برداشت (اواسط شهریور، اوایل و اواسط مهرماه) و دو مقدار رطوبت خاک (9 و 15 درصد) بر صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات مکانیکی در حین برداشت مکانیکی و پس از یک دوره انبار مانی دو ماهه سیب زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در حین و پس از برداشت دارد. از این ن...

متن کامل

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

در این تحقیق، تاثیر سه رقم (سانته، آگریا و فونتانا)، سه زمان برداشت (اواسط شهریور، اوایل و اواسط مهرماه) و دو مقدار رطوبت خاک (9 و 15 درصد) بر صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات مکانیکی در حین برداشت مکانیکی و پس از یک دوره انبار مانی دو ماهه سیب زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در حین و پس از برداشت دارد. از این ن...

متن کامل

تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

جهت تعیین خسارت‌های وارد شده به محصول سیب زمینی توسط ماشین‌های برداشت در منطقه اردبیل، سه نوع ماشین برداشت، شامل طرح‌های سبزدشت اصفهان، آمریکائی و روسی با استفاده از طرح آشیانه‌ای با پنچ نمونه تصادفی(تکرار) از مزارع زیر کشت سیب‌زمینی(رقم آگریا) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های کمی بدست آمده پس از تاثیر ضرایب استاندارد 1، 3و7، ارائه شده بوسیله PMB و SIAE به ترتیب برای سه نوع خسارت سطحی، متوسط ...

متن کامل

تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

جهت تعیین خسارت های وارد شده به محصول سیب زمینی توسط ماشین های برداشت در منطقه اردبیل، سه نوع ماشین برداشت، شامل طرح های سبزدشت اصفهان، آمریکائی و روسی با استفاده از طرح آشیانه ای با پنچ نمونه تصادفی(تکرار) از مزارع زیر کشت سیب زمینی(رقم آگریا) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های کمی بدست آمده پس از تاثیر ضرایب استاندارد 1، 3و7، ارائه شده بوسیله pmb و siae به ترتیب برای سه نوع خسارت سطحی، متوسط و ...

متن کامل

تأثیر رقم، زمان برداشت، و اندازۀ میوه بر خصوصیات مکانیکی انار

در این تحقیق، تأثیر رقم، زمان برداشت، و اندازۀ میوه روی خصوصیات مکانیکی پوست، جرم مخصوص، و مقاومت انار در برابر بارگذاری فشاری بررسی شد. نتایج نشان داد سه رقم انار مطالعه‌شده (اردستانی، شیشه‌کپ و ملس) پوسته‌هایی با ضخامت‌های متفاوت داشته‌اند که این امر موجب تفاوت در نیروی لازم برای نفوذ میوۀ کامل انار به میزان 10‌درصد می‌شد. رقم شیشه‌کپ ضخیم‌ترین پوسته را به نسبت دو رقم دیگر داشت. رقم‌های اردست...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی

جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳۷-۵۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023