اثرات داروی فیناسترید بر تغییرات بافتی بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ

نویسندگان
چکیده

زمینه و هدف: فیناسترید یک ترکیب 4 آزا استروئید است که به طور کاملاً اختصاصی و رقابتی، آنزیم درون سلولی 5- آلفا ردوکتاز نوع ii، عامل تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (dht)، را مهار می کند. این دارو تقریباً برای درمان تمام اختلالات مربوط به افزایش dht مانند هیپرپلازی خوش خیم پروستات، ریزش مو با منشأ آندروژنی در مردان، پرمویی، آکنه و سبوره تجویز می شود. از آنجا که داروی فیناسترید مصرف بالایی در میان مردان دارد و در تعدادی از آنان عوارضی مانند کاهش میل جنسی، اختلالات نعوظی، اختلال در انزال، ژنیکوماستی و سرطان پروستات گزارش شده است، در پژوهش حاضر اثرات مقادیر مختلف این دارو بر تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سرتولی و بینابینی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد sprague-dawley به 5 گروه هر گروه دارای 8 سر شامل گروه کنترل (بدون تجویز ماده )، گروه شاهد (با تجویز آب مقطر) و سه گروه تجربی با تجویز مقادیر روزانه mg/kg bw100، 50 و 25 دارو تقسیم شدند. تجویز دارو به صورت خوراکی و طی مدت 32 روز انجام گرفت. تغییرات مربوط به تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سرتولی و بینابینی، در نرم افزار spssوارد و سپس با استفاده از آزمون های d‏uncan ، tukey، ‍t-test و anova مورد مقایسه و بررسی قرارگرفت. 05/0p به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج: براساس نتایج حاصل، مصرف فیناسترید باعث کاهش معنی دار تعداد سلول های اسپرماتوگونی در گروه های مصرف کننده مقادیر mg/kg bw100 و 50 دارو و همچنین کاهش تعداد سلول های اسپرماتوسیت اولیه در گروه مصرف کننده mg/kg bw50 دارو شد (05/0p). تعداد سلول های سرتولی در هیچ کدام از گروه های تجربی، تغییر معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان نداد؛ اما افزایش معنی داری در تعداد سلول های بینابینی در گروه های دریافت کننده دارو مشاهده شد. این دارو همچنین تغییر قابل ذکری در تراکم انواع سلولها و تغییر در میزان رنگ پذیری سیتوپلاسم و هسته سلول های اسپرماتوگونی ایجاد ننمود. نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه، مصرف داروی فیناسترید باعث کاهش معنی دار تعداد سلول های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه و افزایش معنی دار تعداد سلول های بینابینی می شود؛ اما بر خصوصیات بافتی بیضه و تولید اسپرم اثر نمی گذارد. بنابراین به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت فیناسترید در باروری مردان تأثیر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

تأثیر داروی Selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

Selegiline is an inhibitor of B-Mono amino oxidase (MAO-B). In view of its usages in treatment of nervous illnesses such as Parkinson’s, Alzheimer’s and  depression the side effects of selegiline on the endocrine axises are very important. In this research the effect of selegiline on pituitary- gonad axis and    spermatogenesis in adult male rats were s...

متن کامل

تاثیر داروی ترانیل سیپرومین بر غلظت هورمون‌های LH, FSH ، تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

Background:Tranylcypromine is a monoamine oxidase inhibitor (MAOI)-it is a nonselective and irreversible inhibitor of the enzyme monoamine oxidase (MAO). It is used as an antidepressant and anxuolytic agent in the clinical treatment of mood and anciety disorders, respectively. In this research, the effects of Tranylcypromine the serum concentrations of LH, FSH and Testosterone as well as change...

متن کامل

تأثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی

مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماری‏ها قدمت چند هزار ساله دارد و اثرات درمانی آنها به اثبات رسیده است. کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولیدمثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موش‏های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد....

متن کامل

بررسی اثرات سم تری فلورالین بر هورمون های FSH, LH، تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی بالغ

سابقه و هدف: تری فلورالین علفکشی از خانواده دی نیتروآنیلین است که برای مبارزه با علفهای هرز مزارع و باغات از آن استفاده می شود. این سم از طریق مهار فرآیند میتوز در سلول های مریستمی ریشه اثرات خود را اعمال می کند. از آنجا که احتمال ورود این سم از طریق سبزی های خوراکی به بدن وجود دارد، در این پژوهش اثرات این سم بر میزان هورمون های تستوسترون،LH وFSH و فرآیند اسپرماتوژنز و همچنین تغییرات بافت بیضه ...

متن کامل

تأثیر داروی selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

دارویselegiline  یک مهار کننده آنزیم مونوآمینو اکسیداز (mao) از نوع b است. با توجه به اهمیتی که این دارو در درمان بیماریهای عصبی مانند پارکینسون، آلزایمر و افسردگی دارد و نقش گسترده آن در درمان بیماریها، اثرات جانبی این دارو بر محورهای آندوکرینی بدن بسیار مهم است. در این مطالعه اثر داروی selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و روند اسپرماتوژنز به منظور ارزیابی عملکرد بیضه مورد بررسی قرار گرفته است. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
journal of reproduction and infertility

جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۱۲۲-۱۲۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023