بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت-مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

نویسندگان

کامبیز حیدرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مونا صادقیان

دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتری و شهرت شرکت در صنعت خودرو می­باشد. در این پژوهش، پژوهشگر در پی آن است که با بررسی تمامی جوانب مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توجه به شرایط و بحران اقتصادی کنونی مهم­ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی را که اهمیت و ضرورت بیشتری از سایر ابعاد دارند را تعیین نماید. به همین دلیل در این پژوهش شرکت ایران خوردو مطابق با آمار ارائه شده در سال 1391 توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران، جزو 100 شرکت برتر از نظر میزان فروش و درآمد اعلام شد، به عنوان یکی از شرکت­های سودآور در صنعت خودرو مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین با استفاده از روش توصیفی-موردی و با توزیع تعداد 245 پرسشنامه با استفاده از سرشماری میان تمامی مدیران واحدهای عضو در کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک­های تحلیل عاملی اکتشافی، تائیدی و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفت. براساس نتایج بدست آمده مسئولیت داوطلبانه-اجتماعی شرکتی با لحاظ کردن ابعاد جامعه-بازار و  مسئولیت اخلاقی-اجتماعی شرکتی با لحاظ کردن بعد محیط کار به مراتب تاثیر به­سزایی نسبت به سایر اقدامات مسئولانه اجتماعی بر رضایت مشتری و شهرت شرکت خواهند داشت.   kambiz heidarzadeh hanzaee * , mona sadeghian ** [1]   abstract      the aim of this study is to evaluate the impact of different dimensions of corporate social responsibility on customer satisfaction and the company's reputation in this area that presented by incorporating models. in this research, the researcher is seeking to survey all aspects of corporate social responsibility as a part of social marketing in the current economic crisis. therefore, in this study we used descriptive statistics and distributing of the questionnaire survey of 245 executives across all units were distributed to members of the corporate social responsibility committee. data analysis techniques using exploratory factor analysis, structural equation modeling was performed to confirm. based on results, corporate social-volunteer responsibility with regarding to the aspects of society-market, and corporate social -moral responsibility with regarding to workplace far more effective than other measures of social responsibility on customer satisfaction and company reputation.   keywords: corporate social responsibility; customer satisfaction; corporate reputation * associate professor, science and research branch, islamic azad university. ** m.a. student, islamic azad university, qazvin, (corresponding author). e-mail: [email protected]

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت

این پژوهش با هدف بررسی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برعملکرد مالی شرکت های فعال دربورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد ، تهیه شده است . به این ترتیب این مطالعه برگزارشهای مالی شرکت های ذکرشده در بورس اوراق بهادار تهران ، برای سالهای 1391-1389  وادبیات ومطالعات تجربی انجام شده  برای بدست اوردن نتایج ، متکی است. جمعیت ونمونه پژوهش ازشرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است...

متن کامل

بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت شرکت

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی است. ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن، قبل از استفاده سنجیده شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک‌های دولتی و خصوی در سطح تهران بودند که از میان بانک‌های خصوصی سه بانک پارسیان، پاسارگا...

متن کامل

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم)

مسئولیت اجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال­های اخیر نیز به آن توجه ویژه­ا­ی شده است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی در شرکت مدیران خودرو - خودروسازی شهرستان بم - پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 35 نفر از مدیران...

متن کامل

تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457)

در دنیای رقابتی امروز، کلیه‌ی سازمان‌ها در تلاشند تا با تولید محصولی که در مورد خواست و نیاز مشتری باشد، بتوانند هر چه بیشتر سهم خود را در بازار افزایش دهند و بازار محصول را تسخیر کنند. بنابراین اهمیت و تعیین نیازمندی‌های آنان و به طور کلی جمع‌آوری و دریافت ندای مشتری بسیارلازم و ضروری به نظر می‌رسد. دریافت ندای مشتری می‌تواند از طریق ابزارهای متعددی انجام گیرد که عمده‌ترین این ابزارها عبارتند ...

متن کامل

بررسی اثر نقدینگی بر سودآوری شرکت ها با رویکرد آزمون کرانه‌ها (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نقدینگی بر سودآوری شرکت خودرو سازی ایران خودرو می­باشد. برای این منظور از داده­های سری زمانی برای سالهای منتهی به 1367-1390 با بکارگیری روش آزمون کرانه­ها و خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر شاخص های سنتی و قدیمی نقدینگی نظیر نسبت آنی و نسبت جاری، از شاخص های جدید و نوین آن شامل شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص تطبیق سر رسید، شا...

متن کامل

حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و افشاگری‌های مرتبط با آن عامل ضروری است که به تداوم فعالیت شرکت‌ها منتهی می‌شود. هدف این مقاله بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 75 شرکت گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های تابلویی استفاده شده است. برای محاس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
چشم انداز مدیریت بازرگانی

جلد ۱۳، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023