مقایسه جانبی شدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار

نویسندگان

جعفر حسنی

jafar hasani بهنوش الهی

behnoush elahi دانشگاه خوارزمی شهرام محمدخانی

shahram mohammadkhani

چکیده

زمینه و هدف: اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل توجهی از جمعیت کودکان را تحت­ تأثیر قرار می­ دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانبی ­شدن در ریخت­ های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی و بهنجار انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ـ  مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی­ کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی ­توجه/ فزون­ کنشی 7 تا 13 ساله استان البرز در سال 1394 بود که از بین آنها80 آزمودنی با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس، و به­ وسیله مصاحبه بالینی و مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز (1999)، به عنوان نمونه انتخاب شده ­اند. افراد نمونه در چهار گروه شامل کودکان بهنجار، ریخت­ نارسایی ­توجه، ریخت فزون­ کنش/ تکانشگر، و ریخت ترکیبی نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی قرار گرفتند و با پرسشنامه­ های دست ­برتری واترلو (استنیوس و بریدن، 1989) و پابرتری واترلو (الیاس و همکاران، 1998) ارزیابی شدند. داده ­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک­ راهه تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج تحلیل واریانس یک ­راهه در متغیر جانبی­ شدن، در مؤلفه دست­ برتری تفاوت معناداری در گروه ریخت­ های فرعی اختلال نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی در مقایسه با گروه بهنجار نشان نداد (01/0p>) اما در مؤلفه پابرتری، گروه ­های فرعی و بهنجار تفاوت معناداری با هم داشتند (01/0p<). نتیجه ­گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش حاضر، تفاوت جانبی شدن در کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی تنها در متغیر پابرتری تأیید شد؛ بنابراین می ­توان نتیجه گرفت که پابرتری عامل مهم ­تری در تعیین تفاوت جانبی­ شدن در کودکان مبتلا به ریخت­ های فرعی اختلال نارسایی ­توجه/ فزون ­کنشی از کودکان بهنجار است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه جانبی شدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار

زمینه و هدف: اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کودکان را تحت­ تأثیر قرار می­ دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانبی ­شدن در ریخت­ های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی و بهنجار انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ـ  مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی­ کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی ­توجه/ فزون­ کن...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه‌های تبیینی اختلال ADHD می‌باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت‌های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون‌هایSNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و ...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال ADHD می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود.روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون های SNAP، CBCL، TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و...

متن کامل

مقایسه ویژگی‌های عناصر ترسیمی آزمون آدمک در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با کودکان بهنجار

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای کارآمد برای تشخیص اختلالات دوران کودکی، آزمون‌های فرافکن ترسیمی است. در این آزمون‌ها عملکردهای شناختی، بین فردی و روان‌شناختی فرد از طریق ترسیم یک فرد، یک موضوع و یا یک شخصیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان 5 تا 10 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم و اختلال نارسایی توجه / فزون­کنشی با کودکان بهنجار انجام شد. روش: این ...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال adhd می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال adhd و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون هایsnap،cbcl،trf،csi-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و ج...

متن کامل

کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مـؤلفه‌های زیربنایی کنش‌وری اجرایی در 18 کودک درمان نشده و 18 کودک درمان‌شده (با دارو) مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/‌فـزون‌کنشی با 18 کـودک بهنجار مقایسه شدند. هـر گروه شامل3 دختر و 15 پسر با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود. تمام کودکان به آزمونهای رنگـواژه استروپ (استروپ، 1935)، دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) و عملکرد مداوم (روزولد، میرسکی، ساراسون، برانسام و بک، 1956) و زیرمقیاس فر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۲۶-۳۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022