مقایسه توانایی سازمان دهی زمانی در کودکان دچار اختلال های یادگیری و کودکان عادی

نویسندگان

نیما اردلان

دانشگاه علامه طباطبایی حمید علیزاده

دانشگاه علامه طباطبایی الهام حکیمی راد

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی سازمان دهی زمانی دیداری و شنیداری در کودکان دچار اختلال یادگیری در مقایسه با کودکان عادی صورت گرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم تا ششم مقطع ابتدایی ارجاع داده شده به مراکز اختلال های یادگیری پیشتاران و فرزانگان شهرستان سقز به تعداد 400 نفر و نیز 2500 دانش آموز عادی مدارس ابتدایی در سال 1393 بود. تعداد 28 کودک دچار اختلال یادگیری به صورت در دسترس و 41 کودک عادی به صورت تصادفی از دو مدرسه پسرانه وحدت و دانش و دو مدرسه دخترانه استقلال 2 و الزهرا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون ضرب آهنگی استامباک 1960 بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد کودکان دچار اختلال های یادگیری در مقایسه با کودکان عادی از توانایی سازمان دهی زمانی شنیداری و دیداری پایین تری برخوردارند. نتیجه گیری: با توجه  به سازمان دهی زمانی شنیداری و دیداری پایین تر کودکان دچار اختلال های یادگیری نسبت به کودکان عادی پیشنهاد می شود برنامه های مداخلاتی جهت بهبود سازماندهی زمانی کودکان دچار اختلال های یادگیری طراحی و همچنین در به کارگیری مداخله ها و راهبردهای درمانی برای این کودکان به این تفاوت ها توجه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

مطالعة حاضر به مقایسة تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و عادی نه تا یازده سال پرداخت. مطالعة حاضر دارای طرح توصیفی- پس‌رویدادی است. نمونة پژوهش شامل سی کودک با اختلال یادگیری و سی کودک عادی است که به‌طور دسترس از شهر تهران انتخاب شدند. دو ابزار از جمله پرسش‌نامة تنظیم هیجان و سیاهة تنظیم هیجان اجرا شد. پرسش‌نامة تنظیم هیجان به وسیلة کودکان و سیاهة تنظیم هیجان از سوی والدین آنان تکمیل شد....

متن کامل

مقایسه توانایی کنترل وضعیتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن و کودکان عادی

Objective: In some reviewed studies on children with dyslexia it is observed that there is a significant relationship between the ability of postural control and dyslexia. In this study, by controlling the interfering factors, we have reviewed this relation by comparing postural control and balance ability in normal and dyslexic children. Materials & Methods: This case-control study is done ...

متن کامل

مقایسه‌ی توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری و عادی

مقدمه: از جمله مواردی که نظریات کنونی در مورد ناتوانی‌های یادگیری بر آن تأکید دارند، توجه می‌باشد [9]. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری و عادی در توجه متمرکز بود. روش: طرح پژوهش‌حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه آماری شامل کلیه کودکان مقاطع‌سوم، چهارم و پنجم‌ابتدایی شهر‌تبریز بود. نمونه‌آماری شامل 30 کودک دچار ناتوانی یادگیری خواندن، 30 کودک دچار ناتوانی یادگیری...

متن کامل

مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش‌های اجرایی در بروز ناتوانی‌های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس ا...

متن کامل

مقایسۀ خلاقیت حرکتی در کودکان تیزهوش، با کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی تفاوت خلاقیت حرکتی در کودکان تیزهوش، اختلال یادگیری و عادی انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی علّی- مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ اول تا سوم دبستان شهر تهران است. با روش نمونه‌گیری هدفمند 24 دانش‌آموز عادی و 23 دانش‌آموز تیزهوش با اجرای آزمون وکسلر از مدارس و 27 دانش‌آموز با اختلال یادگیری با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری ان...

متن کامل

مقایسه نیمرخ هوشی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با کودکان عادی.

مقدمه : اختلال نقص توجه و بیش فعالی و ناتوانی یادگیری از اختلال های رایج در دوران کودکی است که آسیب های بسیاری به فرآیند تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی این کودکان وارد می سازد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تفاوت نیمرخ هوشی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با نیمرخ هوشی کودکان عادی است. روش: در یک مطالعه علی مقایسه ای، 90 کودک به شیوه تصادفی انتخاب گر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
روانشناسی کاربردی

جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023