افزایش دقت شبیه سازی رواناب با کاربرد مدل wapaba

نویسندگان

بهنام رشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب شهاب عراقی نژاد

عضو هیات علمی کیومرث ابراهیمی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

چکیده

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل wapaba و مقایسه کارایی آن با مدل salas در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (ce،rmse،r2و mae) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده مدل­ها و اندازه گیری­شده در ایستگاه­های هیدرومتری استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل salas رواناب را در ایستگاه­ها بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده که علت برآورد بیشتر این مدل وزن­دهی بیشتر به بارش و وزن­دهی کمتر به سایر پارامترها است. درحالی که مدل wapaba مقدار رواناب را با در نظر گرفتن وزن­های یکسان برای هریک از پارامترها با دقت بهتری شبیه سازی کرده ولی در ایستگاه قطعه چهار شبیه سازی مدل مناسب نبوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

متن کامل

تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT

Introduction: Patterns of spatial and temporal rainfall impact on runoff and outlet hydrograph (Cordery, 1993; James, 1994). Results of different studies have clarified that simulation by using diverse rainfall data could increase the reliance of results. These were much more sensible in which areas encounter with data scarcity (Mello et al., 2008; Bekiaris et al., 2008). Rainfall properties in...

متن کامل

کاربرد مدل SWFM و GIS در شبیه سازی انتقال رسوب توسط رواناب سطحی

تخریب اراضی بر اثر فرسایش، افزون بر تلفات بی شمار خاک، بخش اعظمی از آب قابل استفاده را از دسترس خارج می سازد. روش های متعددی برای بررسی فرسایش خاک وجود دارد. یکی از این روش ها که می توان به عنوان روش جدیدی از آن نام برد، استفاده از مدل تجمعی جریان است که بر پایه ی قدرت فرسایندگی شبکه ی هیدروگرافی حوزه بنا شده است. در این بررسی، با استفاده از معادلات مرتبط با نظریه فوق، توزیع فرسایش در سطح ...

متن کامل

توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری

در این مقاله، به منظور شبیهسازی کمیت و کیفیت وضعیت موجود نهر فیروزآبادی، حجم جریان و آلایندههای موجود در نهر ازنرمافزار EPA SWMMو از تعدادی بهترین راهکارهای مدیریتی نظیر جویباغچه و روسازی نفوذپذیر استفاده شده است. هدف از طراحیاین نوع راهکارهای مدیریتی، کاهش حجم رواناب، کاهش پیک جریان، کاهش آلودگیهای با منبع غیرمتمرکز از طریق تبخیر و تعرق، نفوذآب و تصفیه یا عملیات بیولوژیکی و ش...

متن کامل

شبیه سازی پیوسته بارش-رواناب حوضه ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل HEC-HMS

چکیده در محاسـبات هیدرولوژیکی یـک حوضه تعیین ارتباط بین بارش- رواناب بسیار مـهم است. محاسبه­ی دقیق بارش­-رواناب در سطح حوضه به شناخت مؤلفه­ها و متغیرهای شکل­دهنده­ی آن و همچنین استفاده از یک مدل مناسب وابسته است. در این مطالعه، بارش-رواناب پیوسته­ی حوضه­ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS شبیه­سازی شد. برای این منظور ابتدا مدل حوضه­ی آبخیز با استفاده از نقشه­ی DEM منطقه­ی مور...

متن کامل

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly vo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات آب و خاک ایران

جلد ۴۸، شماره ۱، صفحات ۸۷-۹۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023