تأثیر metarhizium anisopliae و trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی، meloidogyne javanica

نویسندگان

مهسا خسروی

محمد عبدالهی

مهدی صدروی

چکیده

تأثیر دو قارچ metarhizium anisopliae وtrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش تمام تیمارها بر مرگ و میر لارو سن دوم و تفریخ تخم این نماتد اثر داشتند. بیشترین مرگ و میر در لاروهای تیمار شده با عصارة کشتt. harzianum  و بیشترین بازدارندگی از تفریخ تخم در تیمار عصارة m. anisopliae مشاهده شد. استفادة تلفیقی از عصارة کشت و سوسپانسیون قارچ ها تفاوت معنی داری نسبت به استفادة هر یک از قارچ ها به طور جداگانه ایجاد نکرد. در بررسی های گلخانه ای، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش قارچt. harzianum  سبب افزایش رشد گیاه در مقایسه با شاهد سالم و گیاه مایه زنی شده با نماتد شد، هرچندm. anisopliae  در مقایسه با گیاه مایه زنی شده با نماتد سبب بهبود فاکتورهای رشدی گیاه شد، در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری نشان نداد. بررسی فاکتورهای تولید مثلی نماتد در گلخانه نشان داد که هر دو قارچ سبب کاهش معنی داری در صفات تولید مثلی نماتد از جمله تعداد گال شدند. قارچm. anisopliae  در مقایسه باt. harzianum  تأثیر بیشتری بر شاخص های تولید مثلی نماتد گذاشت. تلفیق دو قارچ در آزمایش های گلخانه ای، تفاوت معنی داری در مقایسه با کاربرد جداگانة هر یک از قارچ ها نشان نداد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

در تحقیق حاضر، کاربرد همزمان دو گونه Trichoderma harzianum و T. virens به همراه دو جدایه از باکتری Bacillus subtilis، در کاهش شاخص های بیماریزایی نماتد Meloidogyne javanica و بهبود فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی ارزیابی گردید. آزمون سنجش زیستی، کاربرد عصاره کشت گونه های قارچی و سوسپانسیون جدایه های باکتریایی را به صورت تکی و تلفیقی بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو نماتد بررسی نمود. در تیمار ترکیبی...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i2375 Trichoderma harzianum و ورمی کمپوست در مهار زیستی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne javanica) گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق اثر تلفیقی و جداگانه قارچ  i2375 Trichoderma harzianum و کود آلی ورمی­کمپوست روی مهار بیماریزایی نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه­ای ارزیابی گردید. با استفاده از ویژگی­های ریخت­شناسی، نماتد ریشه­گرهی و جدایه­ی قارچ، مورد شناسایی قرار گرفتند. در شرایط گلخانه­ای اثر کاربرد تلفیقی و جداگانه­ی ورمی­کمپوست و قارچ T. harzianum روی عوامل رشدی گیاه گوجه­فرنگی و ع...

متن کامل

اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

به ‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens  بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و برای تکثیر و به‌دست‌آوردن جمعیت مور...

متن کامل

کاربرد توام دوگونه از trichoderma و bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (meloidogyne javanica)

در تحقیق حاضر، کاربرد همزمان دو گونه trichoderma harzianum و t. virens به همراه دو جدایه از باکتری bacillus subtilis، در کاهش شاخص های بیماریزایی نماتد meloidogyne javanica و بهبود فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی ارزیابی گردید. آزمون سنجش زیستی، کاربرد عصاره کشت گونه های قارچی و سوسپانسیون جدایه های باکتریایی را به صورت تکی و تلفیقی بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو نماتد بررسی نمود. در تیمار ترکیبی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

ISSN 23322-2883

دوره 3

شماره 1 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023