تحلیل بحران چچن درچارچوب رهیافت مطالعات امنیت انتقادی

نویسندگان

محمدحسن شیخ الاسلامی

مرتضی باقری

چکیده

جمهوری چچن قسمتی از سرزمین گسترده فدراسیون روسیه است که در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره محل تنش و درگیری بوده است. عناصر هویتی و پیوندهای فرهنگی از هم گسیخته موضوع مهم بحران به وجود آمده در روابط مردم چچن و روس ها است. رویکردهای متعدد نظری در عرصه روابط بین الملل به بررسی ابعاد گوناگون بحران چچن پرداخته اند. یکی از نوپا ترین رویکردهای نظری موجود در روابط بین الملل، رهیافت امنیت انتقادی است. رهیافت امنیت انتقادی به صورت ویژه موضوع امنیت و مرجع آن را با نگاهی منتقدانه مورد کنکاش قرار داده و انسان محوری را وارد فرهنگ امنیتی روابط بین الملل کرده است. بنابراین در این نوشتار با کمک از رهیافت امنیت انتقادی استدلال می شود که نبود شناخت هویتی و تحمیل برسازه های اختلاف برانگیز از سوی دولت روسیه و حاکمان چچن در برپایی بحران در سال های پس از فروپاشی مؤثر بوده است. کلید واژه ها چچن، روسیه، رهیافت انتقادی، مطالعات امنیت انتقادی، کن بوث

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش و تأثیر وهابیت در بحران چچن

امروزه از مهمترین جریان‌های افراطی که در بیشتر کشورهای جهان اسلام شکل گرفته و به فعالیت پرداخته، جریان وهابیت است. از طرفی شاهد نفوذ این مکتب در سرزمین چچن و تأثیر مستقیم آن بر وقایع مختلفی همچون بحران‌های رخ داده هستیم. از آن جایی که بررسی این جریان‌های مذهبی در چچن و نقش آنان در بحران چچن مهم است، بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که «وهابیت» چگونه بر بحران چچن تأثیر گذاشته ا...

متن کامل

تحلیل انتقادی امنیت (درآمدی بر روش شناسی انتقادی در مطالعات امنیتی )

ادعای «ویرجیناولف » در اوایل قرن بیستم نوعی آینده نگری علمی به حساب می آمد که ازسوی اندیشه گران بسیاری جدّی گرفته نشد. با این حال سیر تحول جوامع بشری حکایت ازصحت تحلیل وی داشت . طرح نگرش انتقادی و تاسیس مکتب فرانکفورت در سومین دهه ازقرن بیستم ، نشان داد که «ولف » در تفسیر تحولات بسیار توفیق داشته است . تغییر بنیادینی که «ولف » از آن سخن می گفت البته تنها به عرصه های مورد نظر وی محدود نماند و تما...

متن کامل

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است. مدعای اصلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور، از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی دسته‌ای از بازیگران نظام بین‌الملل برخوردار است. نگارندگان بر این باورند، هرچند نظریات واکنش‌گرای روابط ب...

متن کامل

تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی

An intellectual critique of researches is a fundamental procedure through which knowledge promotion may be achieved. Different aspects of the subject should be sought. There are several points that made the critique of studies an important activity. These include: student critique, critique in order to process findings, verbal critique following the verbal research presentation, written critiqu...

متن کامل

نقش و تأثیر وهابیت در بحران چچن

امروزه از مهمترین جریان های افراطی که در بیشتر کشورهای جهان اسلام شکل گرفته و به فعالیت پرداخته، جریان وهابیت است. از طرفی شاهد نفوذ این مکتب در سرزمین چچن و تأثیر مستقیم آن بر وقایع مختلفی همچون بحران های رخ داده هستیم. از آن جایی که بررسی این جریان های مذهبی در چچن و نقش آنان در بحران چچن مهم است، بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که «وهابیت» چگونه بر بحران چچن تأثیر گذاشته است؟...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات اوراسیای مرکزی

ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ISSN 2008-0867

دوره 5

شماره شماره 10(بهار و تابستان 1391) 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023