مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

نویسندگان

حسن عبدی

محمدحسین فتوکیان

تهران-روبروی مرقد امام خمینی (ره)-دانشگاه شاهد-دانشکده کشاورزی صدیقه شعبان پور

چکیده

عملکرد دانه حاصل اثر متقابل بین اجزای آن است که تحت‎ تأثیر عوامل ژنتیکی و محیط هستند و از این­رو بهبود مستقیم عملکرد از طریق اصلاح نباتات به­ویژه در نسل‎های اولیه مشکل است، اما اگر انتخاب بر اساس اجزای عملکرد صورت گیرد، می‎تواند مؤثر واقع شود. به منظور بررسی نحوه عمل ژن‎ها و وراثت­پذیری عملکرد دانه و برخی صفات وابسته به آن در گندم، نسل‎های f1، f2، bc1 و bc2 حاصل از تلاقی گاسپارد ×dn-11 به همراه والدین (p1 و p2) در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه میانگین نسل‎ها نشان داد که در مورد بیشتر صفات مورد مطالعه مدل دو ژنی شامل آثار افزایشی، غالبیت و اپیستازی جهت توصیف تنوع میانگین نسل‎ها مناسب بود، به­طوری که مدل شش پارامتری شامل میانگین (m)، اثر افزایشی (d)، اثر غالبیت (h) و اپیستازی­های افزایشی × افزایشی (i)، غالبیت × غالبیت (i) و افزایشی × غالبیت (j) در کنترل صفات مورد مطالعه موثر بودند. برای صفات ارتفاع‏ بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد گلچه‎‏های عقیم و عملکرد دانه، آثار اپیستازی افزایشی × افزایشی و غالبیت × غالبیت، برای صفات وزن هزار دانه و وزن دانه در سنبله، آثار افزایشی و غالبیت و برای صفات طول سنبله، طول پدانکل و تعداد روز تا گلدهی انواع آثار اپیستازی به­ویژه افزایشی × غالبیت و غالبیت × غالبیت مهم­ترین عوامل کنترل کننده این صفات شناخته شدند. به این ترتیب، برای اصلاح جمعیت مورد مطالعه باید به نوع عمل ژن­ها توجه و روش اصلاحی مناسب را انتخاب کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نحوه توارث برخی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسل ها

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان، رقم حساس گاسپارد با دو رقم مقاوم به خشکی bcw و سرداری تلاقی داده شد و نتایج f1 ، f2 ، bc1 و bc2 همرا با والدین در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفاتی مانند زمان گلدهی، رسیدگی، وزن بوته، تعداد سنبله بارور، طول پدانکل، وزن هزاردانه و شاخص برداشت یادداشت برداری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واری...

متن کامل

نحوه توارث برخی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان، رقم حساس گاسپارد با دو رقم مقاوم به خشکی BCW و سرداری تلاقی داده شد و نتایج F1 ، F2 ، BC1 و BC2 همرا با والدین در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفاتی مانند زمان گلدهی، رسیدگی، وزن بوته، تعداد سنبله بارور، طول پدانکل، وزن هزاردانه و شاخص برداشت یادداشت برداری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واری...

متن کامل

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل ها

به منظور برآورد اثر ژنتیکی و شناخت ماهیت عمل ژنهای کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از دو تلاقی جداگانه و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1380 اجرا شد. در تلاقی اول شش نسل پایه شامل دو اینبرد لاین 3218k و 18k به عنوان والد اول و دوم نسل و و نسل های و بود. به همین ترتیب تلاقی دوم شامل دو اینبرد لاین 1/74k و 17mo به عنوان والد او...

متن کامل

ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت

این تحقیق به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در منطقه سیرجان در سال زراعی 1388 اجرا گردید. در این تحقیق پنجاه رقم گندم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و ارزیابی شدند. هر رقم در سه خط به طول یک متر و فاصله خطوط پنجاه سانتی‌متر کشت شدند. در این بررسی عملکرد دانه در کرت، وزن صد دانه، وزن سنبله، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، طول ریشک، طول پدانکل، قطر ساقه، قطر بذ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات غلات

جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۲۸۳-۲۹۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023