اثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا (alstroemeria hybrida c.v. fuij)

نویسندگان

راحله عدالتی مرفه

مصطفی عرب

روح انگیز نادری

مجید راحمی

چکیده

گل شاخه بریدة آلسترومریا (alstroemeriaceae) به دلیل داشتن تنوع رنگ، گل های زیبا و عملکرد بالا در ایران بسیار مورد توجه است. مشکل اصلی آلسترومریا زرد شدن زودهنگام برگ ها گاهی پیش از پیری گل ها است. این مشکل در آلسترومریا را ابتدا هالوی و مایاک [10] مطرح کرد. گل شاخه بریده با برگ های زرد ارزش اقتصادی چندانی ندارد. این مشکل یک مرگ سلولی برنامه ریزی شدة  ژنتیکی و پیچیده است که با کاهش در غلظت ماکرومولکول ها (پروتئین، اسیدهای ریبونوکلئیک، لیپیدهای غشا و تخریب کلروپلاست) همراه است [27]. زرد شدن زودهنگام برگ ها با نداشتن تعادل هورمون ها پس از برداشت در ارتباط است و کاربرد هورمون ها باعث تأخیر زوال کلروفیل و تأخیر پیری گل ها در بعضی شاخه بریده ها می شود [25]. زرد شدن زود هنگام برگ های آلسترومریا نیز با کاهش سطح داخلی جیبرلین فعال زیستی در برگ ها همراه است و کاربرد اسید جیبرلیک با حفظ کلروفیل و کاروتنوئیدها، از زرد شدن برگ ها جلوگیری می کند [4]، به طوری که غلظت4-10 ـ 5-10 مولار اسید جیبرلیک در آلسترومریا، بسیار مؤثرتر از سیتوکینین ها در جلوگیری از زرد شدن برگ ها است [25] و اکسین ها و پلی آمین ها اثری نداشته است [15]، هرچند مکانیسم کاربرد اسید جیبرلیک در تأخیر پیری برگ شاخته نشده است [25، 13]. عوامل پس از برداشت که زردی برگ ها را افزایش می دهند شامل شرایط نامناسب انبار، فقدان سیتوکینین داخلی، وجود اتیلن، تاریکی، تجمع اسید آبسزیک، سن برگ و آسیب های مکانیکی هستند [9] و کاربرد جیبرلین با کاهش فعالیت پروتئازها، از تجزیة پروتئین ها جلوگیری می کند. همچنین، با جلوگیری از افزایش ph سلولی، حفظ سیالیت غشای سلول و جلوگیری از نشت یون ها موجب تأخیر پیری می شود و همچنین، با حفظ کلروفیل، باعث جلوگیری از زرد شدن برگ ها می شود [12، 5]. آلسترومریا مقدار بسیار کمی اتیلن تولید می کند، اما حساس به اتیلن خارجی است [3] و غلظت های کم این گاز باعث ریزش برگ ها و گلبرگ ها، تغییر شکل گل ها، پیری گل ها و زرد شدن برگ ها می شود [22]. اتانول در افزایش ماندگاری گل های میخک با جلوگیری از سنتز اتیلن [28، 20] و همچنین، عمل اتیلن [28] مؤثر بوده است. پون و همکاران [20] دریافتند که اتانول 4 درصد، عمر پس از برداشت گل های میخک بریده را افزایش داد. ساکارز قند معمول مورد مصرف در محلول های محافظ گل است، در آلسترومریا کربوهیدرات ها علاوه بر تنفس برای نمو تخمدان و نمو شاخه های گل دهنده جانبی به کار می روند . هدف از این پژوهش، بررسی اثر 2 روش کاربرد اتانول و اسید جیبرلیک در افزایش عمر پس از برداشت و حفظ صفات کیفی (خصوصاً حفظ کلروفیل برگ ها) در گل بریدة آلسترومریا است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا

زرد شدن برگها مهمترین عامل محدود کننده­ی عمر پس از برداشت گلهای آلسترومریا می­باشد. بدین منظور جهت جلوگیری از زرد شدن برگ­ها و حفظ خصوصیات کیفی آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر روی گل شاخه بریده آلسترومریا، رقم ’فوجی‘ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار غلظت اتانول (0،2،4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) بود که به دو روش تیمار کوتاه مدت و مدا...

متن کامل

اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ‘Napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی طراحی شد و اثر غلظت­ها...

متن کامل

اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (alstroemeria hybrida cv. napoli)

آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ‘napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی طراحی شد و اثر غلظت­ها...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به زراعی کشاورزی

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 8337-2008

دوره 15

شماره 4 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023