تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

نویسندگان

حسین نیکزاد

hossein nikzad department of anatomy, faculty of medicine, kashan university of medical sciences, kashan, iranدانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه آناتومی مجتبی رضا زاده

mojtaba rezazadeh احمد حسینی

ahmad hosseini شمس شریعت تریقان

shams shariat torbeghan سید غلامعباس موسوی

چکیده

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (experimental) روی 14 سر رت (rat) نژاد wistar انجام گردید. رت ها به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه مساوی وازکتومی و sham operation تقسیم شدند و سپس تحت عمل جراحی دوطرفه قرار گرفتند. شش ماه بعد از عمل جراحی، تغییرات بافت بیضه در دو گروه با تهیه برش های هیستولوژیک و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، پاس و تری کروم ماسون مورد بررسی گردیدند. متغیرهای مورد بررسی شامل وزن و حجم بیضه، اندازه قطر مجاری منی ساز، ضخامت اپی تلیوم مجاری ساز، میزان حجمی اجزای بافت بیضه و تعداد سلول های جرم و سرتولی در اپی تلیوم مجاری منی ساز بود. مقادیر حاصل در دو گروه مورد مقایسه و قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: وازکتومی باعث تغییراتی از جمله افزایش چین خوردگی غشای دور مجاری، واکوئوله شدن اپی تلیوم مجاری و کندگی سلول های جرم نابالغ از اپی تلیوم در گروه وازکتومی شده گردید. مقایسه مقادیر متغیرهای بافت بیضه در دو گروه نشان داد که مقادیر در گروه وازکتومی شده نسبت به گروه sham اختلاف معنی داری دارند. به این ترتیب که وزن بیضه بر حسب گرم (0.2±1.2 در مقابل 0.2±1.5)، حجم بیضه بر حسب سانتی متر مکعب (0.2±1.1 در مقابل 0.2±1.4) با p<0.0005، قطر مجاری منی ساز برحسب میکرون (53±225 در مقابل 27.5±289.5) و ضخامت اپی تلیوم مجاری بر حسب میکرون (16.5±53.8 در مقابل 15.1±78) با p<0.0001 کاهش معنی دار داشتند و همچنین میزان حجمی اجزای بافت بیضه و تعداد سلول های جرم در گروه وازکتومی شده نسبت به گروه sham اختلاف معنی دار داشت (p<0.0001) ولی بین تعداد سلول های سرتولی در دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: وازکتومی باعث تغییرات شدید در بافت بیضه موش صحرایی می گردد که برای شناخت بیشتر مکانیسم های احتمالی ایجاد کننده تغییرات و تعمیم آن به انسان، توصیه می شود که مطالعات گسترده تری در انسان و حیوانات دیگر انجام گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (Experimental) روی ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وازکتومی با انتهای بسته و باز مجرای دفران روی بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف : وازکتومی یکی از روش‌های مناسب جهت جلوگیری از بارداری و کنترل جمعیت است. باتوجه به گزارشات ضد و نقیض در ارتباط با تأثیرات وازکتومی روی بافت بیضه و روند اسپرماتوژنزیس و اهمیت بررسی نقش عوامل ایجادکننده تغییرات در بیضه، به منظور تعیین تأثیر دو تکنیک جراحی وازکتومی بسته و باز روی بافت بیضه و نقش افزایش فشار ئیدروستاتیک در ایجاد تغییرات، این تحقیق در سال 1379 در گروه علوم تشریح کاشان ا...

متن کامل

مطالعه اثر تجویز طولانی مدت کتوکونازول بر ضرایب اسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

     کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع‌الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماری‌های قارچی می‌باشد. علاوه بر اثر ضد قارچی، مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئید‌ها و هورمون‌های جنسی اثر مهاری دارد. همچنین مصرف کتوکنازول باعث کاهش مقدار تستسترون در خون و تغییرات بافتی مختلف در بافت بیضه حیوانات آزمایشگاهی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز طولانی م...

متن کامل

مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن ...

متن کامل

اثر مصرف طولانی مدت تاموکسیفن بر حافظه موش صحرایی

زمینه و هدف : تاموکسیفن یکی از تعدیل‌کنندگان انتخابی گیرنده استروژن است که اثر استروژنی / آنتی‌استروژنی در بافت‌های مختلف بدن دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف طولانی مدت تاموکسیفن بر حافظه موش‌های صحرایی نر انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی 48سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به سه گروه کنترل، شم و تجربی تقسیم شدند. گروه شم حلال تاموکسیفن دریافت نمود و گروه تجربی تاموکسیفن (400 ...

متن کامل

اثرات مواجهه طولانی مدت با تلفن همراه بر روی بافت شناسی بیضه و سطح سرمی تستوسترون موش

زمینه و هدف:  هدف از این مطالعه بررسی اثرات میدان الکترومغناطیسی ناشی از تلفن همراه بر سطح تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرایی است. روش بررسی: در یک مطالعه تجربی،در مجموع 30 موش نر به طور تصادفی و مساوی به دو گروه (15 حیوان) به عنوان گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 90 روز در معرض میدان های الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط تلفن همراه قرار گرفت. گروه کنترل ​​تحت شرایطی مشابه گروه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فیض

جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۱-۱۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023