شیوع مقطعی اختلال بیش فعالی-کم توجهی در کودکان مصروع

نویسندگان

اکرم اکرم جمشیدی فر

akram jamshidifar student of ma in child clinical psychology, shahid beheshti university, tehran, iranدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران سیاوش سیاوش طالع پسند

siavash talepasand associate professorof psychology, faculty of psychology and education, university of semnan, semnan, iranدانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی و صرع از جمله اختلال­های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی و زیر ریخت­های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است. روش­کار این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان 1390- بهار 1391 در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان 55 کودک داوطلب مبتلا به صرع ایدیوپاتیک (26 دخترو 29 پسر)بودند. ملاک های ورود به مطالعه شامل داشتن سن بین 7-16 سال، تأیید صرع مراجعه­کننده توسط متخصص مغز و اعصاب و با توجه به پرونده­ی بیمار و گذشت حداقل یک سال از نخستین تشنج و ملاک های خروج شامل ابتلا به هرگونه اختلال روان پزشکی (مانند فلج مغزی، اوتیسم وغیره) و عقب ماندگی ذهنی (هوشبهرکمتراز 85)بود. والدین شرکت­کنندگان پرسشنامه­ی snap-iv فرم والد را تکمیل نمودند. اطلاعات با آزمون مجذور کای و خطی لگاریتمی فیشر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج یافته ها نشان داد که شیوع اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی در افراد مصروع  8/21% است. شیوع این اختلال در زیر ریخت­های کم­توجه، بیش فعال و مرکب به ترتیب 1/9%، 3/7% و 5/5% بود. زیر ریخت بیش فعال در صرع منتشر و زیر ریخت مرکب در صرع موضعی بیشتر شایع بود. همچنین، زیر ریخت مرکب با مصرف داروهای ترکیبی کنترل صرع همراه بود. جنس و مقطع تحصیلی نقش تعدیل کننده نداشتند. نتیجه­گیری شیوع بالای اختلال بیش فعالی در افراد مصروع لزوم توجه به مداخلات درمانی و برنامه­های پیشگیری را ضروری می­نماید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع مقطعی اختلال بیش¬فعالی-کم¬توجهی در کودکان مصروع

مقدمه اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و صرع از جمله اختلال‌های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و زیر ریخت‌های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است. روش‌کار این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان 1390- بهار 1391 در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان 55...

متن کامل

شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در دانشجویان خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  زمینه و هدف: اختلال بیش فعالی-کم توجهی یک اختلال عصبی و ارثی است که در بزرگسالان عمدتا ً از بین نمی ‏ رود، این اختلال برای دانشجویان مبتلا مشکلات بسیاری در زمینه های عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی ایجاد می‏کند. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در دانشجویان ساکن خوابگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می‏باشد.   روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می‏باشد. تم...

متن کامل

همراهی اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان مبتلا به آسم شهرستان کاشان

سابقه و هدف: آسم از شایع ­ترین بیماری مزمن کودکی می­ باشد. مطالعات اخیر مطرح می­ کنند که مشکلات رفتاری و تحصیلی یا علایم بیش­ فعالی به ­دلیل بیماری آسم و درمان آن ایجاد می­ شوند، درحالی ­که مطالعات دیگر رابطه­ ای بین این عوامل نشان نمی­ دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همبودی اختلال بیش­ فعالی همراه با کم ­توجهی در کودکان مبتلا به آسم شهرستان کاشان در سال 1392 صورت گرفت. موارد و روش ها: در ...

متن کامل

مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی

زمینه و هدف: اختلال بیش‌فعالی، کم‌توجهی (ADHD) جزو شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان می‌باشد. متیل فنیدیت شایع‌ترین داروی مورد استفاده دراین اختلال است. با توجه به عوارض داروهای محرک و احتمال سوء مصرف آنها،اثر بوپروپیون در درمان این اختلال در بزرگسالان تأیید شده است؛ ولی تأثیر آن در کودکان چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان تأثیر بوپروپیون در مقایسه با م...

متن کامل

علائم عصبی نرم در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی و مقایسه آن با کودکان سالم

Background & Objectives: This research focused on estimating the mean of Neurological Soft Signs scores in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and comparing them with normal children. Methods: We evaluated 25 children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder in the age group of 7-12 years (mean age: 10.16 ± 1.5y) using the DSM-VI Attention Deficit – Hyperactivity...

متن کامل

بررسی اختلال بیش فعالی-کم توجهی و اختلالات شخصیت در والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی: گزارش کوتاه

زمینه و هدف: اختلال بیش فعالی-کم توجهی attention deficit hyperactivity disorder (adhd) در بسیاری از والدین کودکان adhd گزارش می شود. هدف پژوهش تعیین adhd و اختلالات شخصیت در والدین کودکان adhd در مقایسه با گروه سالم بود. روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی نوع مقطعی بود که در سال 1394 در بیمارستان روزبه تهران انجام گرفت. نمونه ها 45 بزرگسال دارای کودک مبتلا و 45 کنترل انتخاب شدند. پرسشنامه های...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جلد ۵۶، شماره ۴، صفحات ۲۱۹-۲۲۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023