تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

نویسندگان

محمد ابراهیم سنجقی

برزو فرهی بوزنجانی

ایمان ظهوریان نادعلی

حمید درودی

چکیده

در عصر حاضر شرایط محیط به گونه­ای است که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را به سمت بهبود عملکرد و خوداتکایی مالی سوق می­دهد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی عدالت سازمانی پژوهشکده و مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران می­باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی  و از نظر هدف،کاربردی است.  جامعه ی آماری تحقیق شامل 500 نفر از محققان شاغل بوده که با محاسبه ی فرمول کوکران حجم نمونه­ای برابر 208 نفر برای پاسخ گویی به پرسش نامه ی تحقیق به دست آمد. به منظور روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن براساس روش مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان می­دهد که رابطه ی بین عدالت و عملکرد سازمانی 92/0 است که نشان می دهد ارتباط مستقیم و به شدت قوی بین عدالت و عملکرد سازمانی وجود دارد؛ همچنین رابطه ی مستقیم و قوی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با مقدار (88/0) وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی

در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو متغیر «رویکرد کارآفرینی» و «تعهد سازمانی» هر یک به نوبه ی خود در رقم زدن به عملکرد مطلوب نقش آفرین بوده اند. از این رو مقاله ی حاضر در تلاش است تا اثرگذاری گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را در شماری از پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی منتخب از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی بررسی نماید. جامعه ی آماری تحقیق مشتمل بر 500 نفر از محققین و متخصصین شاغل در 25 مرکز...

متن کامل

تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام

در متون دینی بر اهمیت نیت در ارزشمندی رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تأکید شده است، این پژوهش با موضوع بررسی نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام و با هدف تحلیل و تبیین تأثیر نیت بر ارزشمندی عملکرد سازمانی بر اساس منابع دینی، آیات و روایات، انجام شده است. در این پژوهش برای گرد­آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آیات قرآن از روش تفسیر موضوعی و تحلیل اسناد...

متن کامل

اثر میانجی مدیریت دانش، بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان ورودی سال 93 دوره دکتری دانشگاه تهران بود که تعداد آن­ها در حدود 3110 نفر گزارش شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­‌ای و فرمول کوکران، تعداد 324 نفر به ...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

رابطه رهبری اخلاقی با فساد اداری؛ نقش میانجی عدالت سازمانی

زمینه: باید بیان کرد فساد مسئله‌ای است که در همه دوران گریبان‌گیر دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است و هسته اندیشه بسیاری از ‏دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است. بدین‎ ‎منظور‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎سازگاری، سازمان‌ها‎ ‎باید‎ ‎برای‎ ‎دوره‌های‎ ‎آموزشی‎ ‎اخلاق‎ ‎کارآمد ‏برنامه‌ریزی‎ ‎نمایند‎ ‎و خط مشی‌ها‎ ‎و رویه‌هایی‎ ‎را‎ ‎تدوین‎ ‎نمایند که‎ ‎از‎ ‎ارزش‌‌های اخلاقی‏‎ ‎و عدالت سازمانی حمایت‎ ‎می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نشریه توسعه کارآفرینی

ناشر: دانشکده کارآفرینی

ISSN

دوره 6

شماره 3 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023