بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)

نویسندگان

داود فیض

مرتضی ملکی مین باش رزگاه

سمیه زنگیان

چکیده

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­هایی هستند که بتوانندآنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت­هایی قادر به بقا هستند که ازگردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند و این موضوع نیاز به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمان­ها اجتناب­ناپذیر کرده است. با وجود تأکیدی که در مبانی­نظری مدیریت بر نقش قابلیت­های بازاریابی شده است،  الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی را در شرکتهای کوچک و متوسط بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با توجه به نقش قابلیت­های بازاریابی در افزایش کارآفرینی سازمانی، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد . روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است . جامعه آماری پژوهش در برگیرنده، کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی تهران همبرگر است و ابزار اصلی گردآوری داده­ها پرسشنامه می­باشد . نتایج پژوهش نشان می­دهد که کارآفرینی­سازمانی در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر بازارمحوری، قابلیت نوآوری و قابلیت نام­تجاری به عنوان قابلیت های بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط است. در این پژوهش قابلیت­نوآوری بر ایده پردازی و امکان سنجی ایده، بازارمحوری بر ایده پردازی، امکانسنجی و بهره برداری ازایده وقابلیت نام تجاری بربهره برداری از ایده مؤثر است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی (قابلیت نوآوری وقابلیت نام تجاری )برپیامدهای عملکردی شرکت های کوچک ومتوسط(موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)

امروزه ارائه ی بهترین عملکرددرزمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت-های تولیدی مبدل شده است وآنان می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. در این راستا قابلیتها ی بازاریابی ازعوامل موثردردستیابی به مزیت رقابتی وعملکرد برتربرای شرکتها محسوب می شوددر این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت های بازاریابی برروی عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با استفاده...

سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)

یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار تامل‌برانگیز و قابل توجه است و در اصل این نوآوری از اجزا و مولفه‌های جدایی‌ناپذیر و دستمایه کارآفرینی سازمانی محسوب می‌ شود. در...

متن کامل

طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک ومتوسط غرب کشور)

بازاریابی کارآفرینانه طی دودهه گذشته بسیار گسترش یافته است. شرکت‌های کوچک ومتوسط از بازاریابی کارآفرینانه در شرایط پرمتلاطم به‌عنوان جایگزینی قدرتمند برای مقابله با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی استفاده کرده اند. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع بازاریابی کارآفرینانه از طریق بررسی یک‌صد و نودوهشت اثر موجود در نه پایگاه علمی معتبر و نظرات خبرگان است. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد...

متن کامل

تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)

امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و مدیران می‌کوشند تا با بهره گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت‌های بازاریابی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر روی عملکرد شرکت‌های کوچک و متوس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه مدیریت اجرایی

ناشر: دانشگاه مازندران

ISSN 6237-2008

دوره 5

شماره 10 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023