بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

نویسندگان

فاطمه رحیمی عنبرکه

fatemeh rahimi anbarkeh محمدرضا نیکروش

mohammadreza nikravesh مهدی جلالی

mahdi jalali حمیدرضا صادق نیا

hamidreza sadeghnia زینت سرگزی

چکیده

مقدمه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین  استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و ماده و تعیین نقش محافظت کنندگی ویتامینe می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر موش صحرایی بالغ (30 سر ماده و 30 سر نر) از نژاد  ویستار انتخاب و هرکدام از این گروه های 30 تایی نر و ماده به پنج گروه 6 تایی شامل:کنترل (بدون هرگونه مداخله)، شم (دریافت روزانه روغن زیتون خالص)، تجربی 1 (دریافت روزانه دیازینون با دوز mg/kg60 )، تجربی 2 ( دریافت روزانه دیازینون و ویتامین e با همان دوزها) و تجربی 3 (دریافت روزانه ویتامین e mg/kg200) تقسیم شدند. دیازینون و حلال از طریق تزریق داخل صفاقی و ویتامین از طریق گاواژ استفاده شد. بعد از 2 هفته 3 میلی لیتر خون از بافت قلب گرفته شد و از روش تیترومتری و المان به ترتیب برای سنجش کولین استراز سرم و اریتروسیت استفاده گردید. نتایج: در هر دو جنس، به علت استفاده از دیازینون کاهش معنی داری در فعالیت کولین استراز اریتروسیت و سرم مشاهده شد. ویتامین e فعالیت کولین استراز اریتروسیت و سرم را در گروه تجربی 2 رت های ماده افزایش داد اما مهار فعالیت کولین استراز در گروه تجربی 2 رت های نر احیا نشد. نتیجه نهایی: با توجه به کاهش بیشتر فعالیت این آنزیم ها در رت های ماده به دنبال استفاده از دیازینون می توان این نتیجه را گرفت که رت های ماده حساس تر از رت های نر می باشند و همچنین با احتیاط میتوان گفت ویتامین e بعنوان آنتی اکسیدان اثر حفاظتی روی فعالیت کولین استراز دارد و سمیت دیازینون را کاهش می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

Introduction & Objective: Diazinon (DZN) is an organophosphate insecticide that one of the mechanisms of toxicity is the inhibition of cholinesterase. The aim of the present study was to evaluate the effects of diazinon on cholinesterase activity in blood serum and erythrocytes of male and female rats and to assess the protective role of vitamin E. Materials & Methods: In this experimental stud...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ‌ویستار با وزن ...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینe بود مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-2...

متن کامل

بررسی نقش حفاظتی ویتامین های C و E در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کلیه موش صحرایی

مقدمه: دیازینون یکی از مهم ترین حشره کش ارگانوفسفره است که به طور وسیع برای کنترل حشرات در منازل و کشاورزی استفاده می شود. این عامل باعث القاء استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش حفاظتی ویتامین هایE و C به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در بافت کلیه موش صحرایی است.  مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر، موش های صحرایی نر نژاد ویستار...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی ویتامینE بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون

زمینه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های اصلی سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز خون رت ماده بالغ و بررسی اثر محافظت کنندگی ویتامینE  بوده است که به دنبال مطالعه دیگری با موضوع استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در بافت تخمدان، انجام شد. مواد و روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژ...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی ویتامین های e ، c و a بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون

سابقه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که برای کنترل آفات در مزارع کشاورزی و باغات استفاده می شود. دیازینون به آسانی از جداره روده، سیستم تنفسی و پوست جذب شده و در کبد به دیازکسون که سمی تر است متابولیزه می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دیازینون به صورت مزمن بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز اریتروسیت موش صحرایی و تأثیر مصرف ویتامین های آنتی اکسیدانت می باشد. مواد و روش ها: در ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان

جلد ۲۱، شماره ۴، صفحات ۲۹۴-۳۰۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023