ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (ivf) در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

نویسندگان

فهیمه خان محمدی قانع

fahmie khan mohammadi ghane department of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran, tel: +989187109862ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، صندوق پستی1177-57155، تلفن: 09187109862سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) عباس احمدی

abbas ahmadi faculty of veterinary medicine, urmia universityدانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیهسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) رسول شهروز

rasool shahrooz faculty of veterinary medicine, urmia universityدانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیهسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university) مزدک رازی

mazdak razi faculty of veterinary medicine, urmia universityدانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیهسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (urmia university)

چکیده

پیش زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. در این پژوهش نقش محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی متعاقب شیمی درمانی با سیکلوفسفامید موردمطالعه قرار گرفت.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، 36 سر موش سوری ماده 8-6 هفت هایی به 3 گروه تقسیم و به مدت 21 روز تیمار شدند. به گروه کنترل، روزانه سرم فیزیولوژی ml,ip)1/0(، به گروه کنترل شم، سیکلوفسفامید یک بار در هفته mg/kg,ip)15( و به گروه تجربی، سیکلوفسفامید به همان روش به همراه تزریق روزانه اتیل پیرواتmg/kg,ip)40) تجویز شد. پس از پایان دوره درمان، تحریک تخمک گذاری با استفاده ازpmsg و hcg انجام شد. از 6 سر موش سوری نر بالغ بارور جهت تهیه اسپرم نرمال استفاده شد. حیوانات پس از بیهوشی آسان کشی شدند و پس از استحصال تخمک و اسپرم های نرمال و انجام لقاح در محیط کشت htf+4mgbsa، تخمک های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت موردبررسی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار minitab و روش 2proportion انجام گرفت (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتEthylpyruvate (EP)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین Phenylhydrazine (PHZ) می باشد. روش بر...

متن کامل

ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

 Background & Aims: Cyclophosphamide (CP) has been known as an immunosuppressant agent, and is reported to induce oxidative stress. It also impacts gonadal cells nucleus and reduce the fertilizing potential. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of Ethyl Pyruvate as a potential antioxidant on in vitro fertilized embryos development following exposure to CP.  ...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (ivf) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتethylpyruvate (ep)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین phenylhydrazine (phz) می باشد. روش بررس...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

Background and purpose: Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF). Materials and methods: In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E +PHZ, and...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله پزشکی ارومیه

جلد ۲۵، شماره ۸، صفحات ۷۶۰-۷۶۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023