تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ

نویسندگان

سعید خاتم ساز

s khatamsaz پروین حیدری

p heidari مهرداد شریعتی

m shariati

چکیده

چکیده زمینه و هدف:امروزه تأثیرات مصرف مواد غذایی با منشا گیاهی در حفظ سلامت افراد و بهبود بسیاری از بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این بررسی مطالعه تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر که به صورت تصادفی به 5 گروه مساوی کنترل، شاهد و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ تیمار دارویی صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه آب مقطر به عنوان حلال دارو دریافت کردند. گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 20، 400 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره حاوی هورمون گیاهی آبسیزیک اسید به مدت 40 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها در پایان روز چهلم خون گیری به عمل آمد و غلظت سرمی هورمون های lh، fsh، دی هیدروتستوسترون و تستوسترون به روش الایزا اندازه گیری شدند. هم چنین تغییرات بافتی بیضه بعد از تهیه نمونه های بافتی به وسیله میکروسکوپ نوری و شمارش سلول های دودمان اسپرم بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و تست تی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: مصرف عصاره حاوی اسید آبسیزیک با مقادیر 400 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم در پایان روز چهلم باعث افزایش معنی دار غلظت سرمی هورمون تستوسترون نسبت به گروه کنترل شد(05/0>p). اختلاف معنی داری در غلظت سرمی هورمون های lh، fsh و دی هیدروتستوسترون در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد(05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری بر بافت بیضه و سلول های دودمانی جنسی موش های صحرایی نر بالغ

سابقه و هدف: ناباروری از مسائل مهم علم پزشکی است که در بسیاری از موارد به دلیل کمبود سلول های جنسی ایجاد می شود. برای درمان این بیماری از داروهای شیمیایی و گیاهی مختلفی استفاده می گردد.با توجه به اثرات جانبی اکثر داروهای شیمیایی در درمان ناباروری، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ جعفری بر وزن بیضه ها و سلول های دودمانی جنسی انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 50 سر مو...

متن کامل

اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

زمینه و هدف: با توجه به استفاده وسیع از مغز گردو در پختن غذاها و کاربردهای درمانی آن، هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ بود. روش‌بررسی: در این مطالعه تجربی40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم به طور تصادفی 5 گروه 8تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی...

متن کامل

تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: روغن پسته خوراکی دارای ترکیباتی است که از نظر شیمیایی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع تشکیل شده است. اسیدهای چرب اشباع می‌توانند باعث مهار عملکرد آنزیم 5-آلفا-ردوکتاز شده و اسیدهای چرب غیر اشباع باعث افزایش کلسترول بدن می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ بود. روش‌ بررسی: در این مط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
ارمغان دانش

جلد ۱۸، شماره ۷، صفحات ۵۷۸-۵۸۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023