ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm

نویسندگان

سید محمد یونسی فر

m younesi far آرش شاهین

a shahin علی صنایعی

a sanayeei

چکیده

مقدمه: قلمرو مراقبت های بهداشتی درمانی که سازمان ها در سال های اخیر با آن مواجه اند، در سطح بالایی از پویایی و بالندگی توصیف شده است، برای بقا در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد می تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت خدمات داشته باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از مدل تعالی سازمانی است. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای توصیفی مقطعی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی efqm بود. اطلاعات تحقیق از یک نمونه 302 نفری از کارکنان شاغل در بخش های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد جمع آوری شده است. نمونه ها به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش آمار توصیفی استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد از 500 امتیاز در نظر گرفته شده در مدل efqm، به اخذ 41/185 امتیازگردیده است. این امتیاز بیانگر این مطلب است که بیمارستان از وضعیت مطلوب تعریف شده، فاصله زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه عملکرد این بیمارستان در رده متوسط به پایین قرار می گیرد، توجه هر چه بیشتر به مدیریت درمان در این بیمارستان الزامی است. بنابراین، تدوین برنامه ای کارا و اثربخش جهت ارتقاء عملکرد در این بیمارستان ضروری است. در ضمن به نظر می رسد، مدل تعالی سازمانی، می تواند به عنوان مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Introduction: Realm of health care that organizations have faced in recent years has been described with high level of dynamism and development. To survive in such conditions, performance evaluation can have an effective role in satisfying proper quality for services. This study aimed to evaluate the performance of Shahid Sadoghi Yazd hospital through EFQM approach. Methods: This was a descr...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Background and Aim: Organizations have to establish modern management systems to progress and to obtain maturity. One of the techniques which started in Europe in the last two decades and is considered in management area of country during recent years is the model of organizational promotion (EFQM). The purpose of this study was Performance Evaluation of Rajaei Hospital Based on «EFQM» Organiza...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm

زمینه و هدف: سازمان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. از جمله فنونی که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده و در عرصه مدیریت کشور موضوعیت یافته، مدل تعالی سازمانی efqm است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1389 در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM (European Foundation for Quality Management)

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه‌گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم براساس الگوی تعالی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393

Background: Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main pur...

متن کامل

خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

چکیده زمینه و هدف: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. خودارزیابی بر اساس مدل EFQM، برای مدیران این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند در مسیر تعالی گام برداشته، وضعیت سازمان خود را شناسایی و براساس یافته های حاصله، نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام نمایند . مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۳۷-۴۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023