کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

نویسندگان

حسین درگاهی

hossein dargahi associate professor, health care management department, school of alleid medical sciences, member of health information management research center, tehran university of medical sciences, tehran, iranدانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پیراپزشکی عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیلوفر محمدزاده

nilufar mohammad zadeh phd student of health information management, health information management department, school of alleid medical sciences, tehran university of medical sciences, tehran, iranدانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران حمیدرضا رضائیان زاده

hamid reza rezaian master of sciences in entrepreneurship management, management transformation innovation and applied sciences department, tehran university of medical sciences, tehran, iranکارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی واحد مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف:  کاربرد اقدامات الکترونیک در بخش بهداشت و درمان کشورهای مختلف مزایای بسیاری همچون ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی را دربردارند. در این مقاله نیز سعی شده است ضمن بیان مفهوم تجارت سیار، مزایا و چالشهای آن، راهکارهای مناسب جهت بهره گیری هرچه بهتر از این فناوری جدید در حوزه سلامت بویژه بخش خصوصی ارائه گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه­های نوظهور می­باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت­های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین‌کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می­گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه­های نوظهور ثبت شده در وب سا...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه­های نوظهور می­باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت­های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین‌کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می­گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه­های نوظهور ثبت شده در وب سا...

متن کامل

راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند...

متن کامل

ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پیاورد سلامت

جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۳۹-۴۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023