بررسی ارتباط سن زن و پیامد بارداری

نویسندگان

زیبا ظهیری

z zahiri رشت خ نامج- بیمارستان الزهرا(س)- واحد آموزش سیده هاجر دکتر سیده هاجر شارمی

s.h sharami رویا فرجی

r faraji مریم اصغرنیا

m asgharnia زهرا عطرکارروشن

چکیده

چکیده مقدمه: سن زن می تواند یکی از عوامل خطر مهم در به مخاطره انداختن پیامد بارداری باشد. در برخی مطالعات ارتباط بین سن بالا و پائین با عوارض نامطلوب بارداری مطرح شده است. هدف: بررسی ارتباط بین سن زن و عوارض نامطلوب بارداری. مواد و روش ها: در مطالعه ای مقطعی- تحلیلی پیامد حاملگی در زنان مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان الزهرا(س) ارزیابی شد. متغیرها شامل فشارخون، دیابت، عوارض جفت(دکولمان و جفت سرراهی)،زایمان زودرس و پارگی کیسه آب بود که برحسب متغیر سن در سه گروه 16 سال،17 تا 34 سال و 35 ساله مقایسه و ارزیابی شدند. زنان باردار 16 سال نولی پار بوده اما دو گروه 17 تا 34 سال و 35  سال از نظر پاریتی همسان شدند. تجزیه و تحلیل نهائی با نرم افزار آماری spss.9 و آزمون آماری کای دو انجام شد. نتایج: پرونده پزشکی 6045 نفر از زنان با سن حامگی بیش از20 هفته بررسی شد. از این میان 52نفر(8/0%) در گروه سنی 16 سال ،5406نفر (4/89%) 17 تا 34 سال و 587 نفر(8/9%) در گروه سنی 35  سال قرارداشتند. یافته ها نشان داد که فشارخون القاء شده حاملگی ، دیابت حاملگی،دکولمان ، جفت سرراهی ، پارگی زودرس کیسه آب، پرزانتاسیون غیرطبیعی، زایمان زودرس و میزان سزارین در گروه های سنی 16 ، 17 تا 34 و 35 ساله اختلاف آماری معنی دار دارد( p<0/05).اما توزیع فراوانی پارگی زودرس کیسه آب برحسب این گروه های سنی ارتباط آماری معنی دار نداشت( p>0/05). نتیجه گیری: به نظر می رسد که حاملگی در 35  سالگی در مقایسه با نوجوانی با خطرهای خاصی همراه باشد. بنابراین آگاهی از این عوارض در برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب پره ناتال نقش بسزائی خواهد داشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط سن بارداری با موربیدیتی نوزادی در ختم بارداری ترم به روش سزارین

&nbsp; Abstract &nbsp; Background & Aim: Neonatal morbidity is known as an important problem in neonatal medicine. Since there has been a noticeable increase in rates of cesarean sections compared to normal vaginal delivery, determining the best time of delivery is of paramount importance. The aim of this study was to determine the neonatal morbidity associated with gestational age in non-e...

متن کامل

ارتباط بین سواد سلامت مادران باردار با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن

مقدمه: سواد سلامت مادران در دوران بارداری بیانگر مهارت‌های اجتماعی و شناختی است که انگیزه و توانایی آن‌ها را برای دریافت و استفاده از آگاهی‌های مفید نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سواد سلامت مادری با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1394 بر روی 120 زن باردار مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد...

متن کامل

بررسی ارتباط ترس از زایمان، اضطراب پنهان و کیفیت خواب در بارداری با پیامد زایمانی در زنان نخست زا

مقدمه: اضطراب و ترس از زایمان ممکن است در سه ماهه آخر بارداری با عوارض مامایی، تجربه منفی زایمانی و افزایش سزارین همراه باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اضطراب، ترس از زایمان و کیفیت خواب در سه ماهه آخر بارداری با طول لیبر، القاء لیبر و روش زایمان انجام شد. روشکار: در این مطالعه طولی آینده نگر، 156 زن باردار نخست زا با بارداری تک قلوی طبیعی )سن بارداری28-33 هفته( مراجعه کننده به مراکز ...

متن کامل

بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار

مقدمه: حاملگی مولار، یکی از مسائل نگران کننده در طب مامایی و زنان است. اما آنچه بیش از بروز حاملگی مولار اهمیت دارد، پیامدهای بارداری بعدی است؛ به گونه ای که یکی از سؤالات مهم در مورد افرادی که حاملگی مولار را تجربه کرده اند، این است که در صورت بروز بارداری بعدی، سرانجام آن چه خواهد شد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد حاملگی مجدد پس از حاملگی مولار و طبیعی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیف...

متن کامل

بررسی میزان خشونت علیه مادر و سوء مصرف مواد در دوران بارداری و ارتباط آنها با پیامد بارداری در مادران شهر کرمان در سال 1388

مقدمه: وزن کم هنگام تولد و تولد پره ترم از عوامل مؤثر در مرگ‌و‌میر زیر یک سال می‌باشند. با این حال، یافتن راهی برای کاهش و پیشگیری از وزن کم هنگام تولد و تولد پره‌ترم جزء چالش‌های سیستم‌های بهداشتی است.   روش‌کار: در این مطالعه گذشته نگر 400 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمان در سال 1389 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خشون...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

جلد ۱۵، شماره ۶۰، صفحات ۷۳-۷۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021