پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع ۲

نویسندگان

موسی خلفی

mousa khalafi faculty of physical education and sport sciences, university of guilan, rasht, iran.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. فاطمه شب خیز

fatemeh shabkhiz department of exercise physiology, university of tehran, tehran, iran.گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (guilan university) کریم آزالی علمداری

karim azali alamdari assistant professor, department of sports sciences, azarbaijan shahid madani university, tabriz, iran.گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (tehran university) آفرین بختیاری

afarin bakhtiyari faculty of physical education and sport sciences, university of tehran, tehran, iran.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید مدنی (azarbaijan shahid madani university)

چکیده

زمینه و هدف: آیرزین یک مایوکاین القا شده با فعالیت ورزشی می باشد که با دیابت نوع 2 کاهش می یابد و مقاومت انسولینی را از طریق قهوه ای کردن بافت چربی سفید بهبود می بخشد. بااین حال پاسخ آیرزین به دو نوع تمرین ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ناشناخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه، 22 سر رت نر دیابتی (القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق stz) به طور تصادفی به سه گروه تمرین تناوبی شدید (hiit)، تمرین تداومی کم شدت (lict) و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه hiit و lict، 5 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته به فعالیت روی نوار گردان پرداختند. 24 ساعت پس از پایان جلسه تمرین، نمونه خونی گرفته شد و سطوح ایرزین، انسولین و گلوکز پلاسما اندازه گیری شد. از آزمون آنووا و تست تعقیبی توکی برای تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معنی داری 0/5 در نظر گرفته شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سطوح آیرزین پلاسما در گروه hiit نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد (p0/05). گلوکز پلاسما در هر دو گروه hiit و lict نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت(p0/05). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین ورزشی می تواند باعث افزایش ایرزین پلاسمایی در رت های دیابتی نوع 2 گردد. با این حال، این تغییرات تا حدودی به نوع تمرین ورزشی وابسته می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پاسخ آدیپولین و مقاومت انسولینی به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر دیابتی نوع دو

مقدمه: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه، پاسخ آدیپولین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 24 سر رت نر دیابتی (القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استرپتوزوتوسین (stz)) به طور تصادفی به سه گروه تمرین تناوبی شدید ...

متن کامل

تأثیر 7 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژنRBP4 در عضلات اسکلتی رت های دیابتی نوع دو

Background: the aim of this study was to investigate the effect of seven weeks endurance training on RBP4 gene expression in Soleus and Extensor Digitrum Longouse (EDL) Muscles, liver, visceral and subcutaneous fat in type 2 diabetic rats. Methods: 50 male wistar rats (5 weeks years old, weight = 93.7 ± 8.9) were purchased and randomly divided into four groups: Control (n=10) (C), Trai...

متن کامل

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی رت های نر دیابتی

زمینه و هدف: کمرین، آدیپوکاین جدیدی است که نقش کلیدی در فرآیندهای پاتولوژیک مقاومت انسولینی و التهاب ایفا می کند، مطالعات بالینی نشان داده اند سطوح کمرین در بیماران دیابتی افزایش می یابد. با این حال، تأثیر حاد فعالیت ورزشی بر کمرین مشخص نیست. در این پژوهش، تغییرات کمرین سرم رت های نر دیابتی در پاسخ به دو نوع فعالیت ورزشی بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 29 سر رت نر دیابتی (با 12 هفت...

متن کامل

تأثیر دو نوع فعالیت ورزشی بر کمرین سرمی ‌رت‌های نر دیابتی

زمینه و هدف: کمرین، آدیپوکاین جدیدی است که نقش کلیدی در فرآیندهای پاتولوژیک مقاومت انسولینی و التهاب ایفا می‌کند، مطالعات بالینی نشان داده‌اند سطوح کمرین در بیماران دیابتی افزایش می‌یابد. با این حال، تأثیر حاد فعالیت ورزشی بر کمرین مشخص نیست. در این پژوهش، تغییرات کمرین سرم رت‌های نر دیابتی در پاسخ به دو نوع فعالیت ورزشی بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 29 سر رت نر دیابتی (با 12 هفت...

متن کامل

تأثیر ۷ هفته تمرین استقامتی بر بیان ژنrbp۴ در عضلات اسکلتی رت های دیابتی نوع دو

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر 7 هفته تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن rbp4در عضلات نعلی، باز کننده طویل انگشتان (edl)، کبد، چربی احشایی و زیر پوستی رت های دیابتی نوع دو بود. روش ها: تعداد 40 رت نژاد ویستار نر در سن 5 هفتگی با میانگین وزنی 9/8± 7/93 گرم تهیه و به طور تصادفی به 4 گروه کنترل سالم(c)(10 = n )، تمرینی سالم(t)(10 = n )، کنترل دیابتی(dc)(15 = n ) و تمرینی دیابتی(td)(15=n)تقسیم ...

متن کامل

مقایسه پاسخ های هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون

هدف از تحقیق حاضر، مقایسۀ پاسخ­های هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بود. به این منظور چهارده دانشجوی دختر در یک طرح تحقیق متقاطع شرکت کردند. آزمودنی­ها در سه هفتۀ متوالی و به­طور تصادفی، در سه حالت کنترل، تمرین مقاومتی سنتی و تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون شرکت کردند. تمرین شامل سه حرکت باز شدن زانو، پرس پا و هاک پا در چهار ست بود. نمونه­های خونی قبل، بلافاص...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

جلد ۱۹، شماره ۶، صفحات ۳۷-۴۵

پست های جدید