بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

شراره ضیغمی محمدی

sh. zeighami mohammedi, m.sc. پوری هوشمند

p. hushmand, m.sc. دکتر محمدمهدی کوشیار

m.m. kooshyar, m.d. دکتر حبیب الله اسماعیلی

چکیده

مقدمه و هدف: کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است و در ابعاد جسمی و  اجتماعی و عاطفی و ایفای نقش مورد بررسی قرار میگیرد . تشخیص و درمانهای سرطان میتواند بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر منفی گذارد . از جمله درمانهای مربوط به سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابودی سلولهای سرطانی انجام میشود . مطالعات نشان میدهد درمانهای سرطان همراه با سمیت و عوارض جانبی هستند که کیفیت زندگی بیمار را کاهش میدهد . هدف از این مطالعه بررسی تغییرات کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان  قبل و بعد از سه دوره شیمی درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال1381-1380بود. روش کار: این یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که از روش نمونه گیری غیر احتمالی (مبتنی بر هدف) استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی  مبتلا به سرطان در این مطالعه شرکت داشتند . اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری شد.ابزار مورد استفاده در این تحقیق فرم انتخاب نمونه و فرم مشخصات دموگرافیک و فرم مربوط به اطلاعات بیماری و درمان وپرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون ومقیاس شدت خستگی و مقیاس خستگی پایپر و مقیاس کیفیت زندگی بود.  نتایج: نتایج آزمون تی زوجی تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی در مرحله قبل و بعد از سه دوره شیمی درمانی  نشان داد ( 011/0=(p. همچنین تفاوت آماری معنی داری بین میانگین ابعاد عملکرد جسمی (003/0>p) ایفای نقش  ( 001/0>  (pعاطفی  ( 006/0=  (p در مرحله  قبل و بعد از سه دوره شیمی درمانی نشان داد اما تفاوت آماری معنی داری بین میانگین ابعاد شناختی و اجتماعی دیده نشد.. نتیجه نهایی: کیفیت زندگی در طول شیمی درمانی تحت تاثیر منفی قرار میگیرد . پرستاران میتوانند با مداخلات مناسب و اجرای آموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار در کاهش خستگی و عوارض جانبی شیمی درمانی  و ارتقاء کیفیت زندگی بیمار در طول شیمی درمانی کمک نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه ...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Anemia is common among patients with cancer, particularly among patients undergoing chemotherapy. Anemia leads to reduce survival following chemotherapy. The purpose of this study was to determine the relationship of anemia with severity of fatigue and quality of life in Cancer Patient Undergoing chemotherapy. Materials & Methods: This is descriptive –correla...

متن کامل

کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر قم و عوامل موثر بر آن

مقدمه: بسیاری از مبتلایان به سرطان مشکلات و علائمی دارند که بر احساس آنها از خوب بودن و عملکرد فیزیکی و اجتماعی آنان تاثیر گذار است وموجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش پیامد نامطلوب در آنها می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر برآن در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی طراحی گردیده است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس برروی 118 ب...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی

  بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی     رحیم بقایی [1] *، معصومه شریفی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، ناصر شیخی [4]     تاریخ دریافت 18/04/1392 تاریخ پذیرش 23/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: امروزه شاهد افزایش بازماندگان سرطان پستان به دلیل تشخیص زودرس و برنامه‌های غربالگری هستیم؛ بنابراین اندازه‌گیری کیفیت زندگی زنان مبتلا به...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

جلد ۱۶، شماره ۱، صفحات ۵-۱۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023