× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

translation of english brand names into persian: type of translation and font size in focus

نویسندگان

parisa mohammad zamani

hossein vahid dastjerdi

چکیده

abstractthe aim of this study was to find the appropriate type of translation of english brand names iranian consumers prefer, i.e. phonetic, semantic and phonosemantic types of translation. also, it was aimed at examining the type of font size iranian consumers tends to see on packages of english products. to this end, the distinction between male and female participants as well as the participants’ level of proficiency was considered as two key factors. six fictitious brand names were created and the 55 selected participants (43 females and 12 males with upper-intermediate, intermediate and pre-intermediate english proficiency levels) were asked to fill a questionnaire related to the goals of the research. statistical analyses were then done. the results revealed that iranian consumers, with different levels of proficiency, tended to use phonetic translation. also, it was revealed that females with different proficiency levels tended to see english brand names larger than their persian translations in terms of font size, whereas male participants did the reverse. the findings were discussed in connection with translation and marketing.

جستجوی کلمه کلیدی

brand names
font size
marketing
translation
products

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Abstract The aim of this study was to find the appropriate type of translation of English brand names Iranian consumers prefer, i.e. phonetic, semantic and phonosemantic types of translation. Also, it was aimed at examining the type of font size Iranian consumers tends to see on packages of English products. To this end, the distinction between male and female participants as well as the partic...

Abstract The aim of this study was to find the appropriate type of translation of English brand names Iranian consumers prefer, i.e. phonetic, semantic and phonosemantic types of translation. Also, it was aimed at examining the type of font size Iranian consumers tends to see on packages of English products. To this end, the distinction between male and female participants as well as the partic...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

today, information technology and computers are indispensable tools of any profession and translation technologies have become an indispensable part of translator’s workstation. with the increasing demands for high productivity and speed as well as consistency and with the rise of new demands for translation and localization, it is necessary for translators to be familiar with market demands an...

این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...