مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف

نویسندگان

دکتر محمد نمازی

زکیه شوشتریان

چکیده

تاثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیر قابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار به حرکت انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع می باشد لذا در سالهای اخیر تحقیقات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار سرمایه انجام شده است که از جمله آن میتوان از مدل بازی منصفانه ، ساب مارتینگل ، مدل گردش تصادفی ، همبستگی پیاپی ، مقایسه تابع توزیع بازده سهام باتوابع توزیع شناخته شده ، قاعده فیلتر ، آزمون گردشها ، میانگین متحرک ، نمو هموار ، مدل پیش بینی کوادراینک ، میانگین متحرک وزنی ، تکنیکهای شبکه عصبی ، سطح مقاومت ، همبستگی غیر خطی و ... رانام برد در اکثر تحقیقات انجام شده رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان معیاری جهت تعیین کارایی بازار مورد توجه قرار گرفته است . دراین مقاله آزمونهای مهم تجربی کارایی بازار اوراق بهادار کشورهای مختلف در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است سطح ضعیف کارایی در ارتباط با بررسی اطلاعات مربوط به گذشته می باشد و در صورت کارابودن بازار انتظار می رود که تغییرات متوالی قیمتها مستقل از یکدیگر بوده و مطالعه روند قیمتها در گذشته نتواند منشاء پیدایش قیمت آینده سهام گردد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت‏های گذشته نمی‏توان قیمت‏های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش‏های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش‌های 50 شرکت بر‏تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت‏های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون ...

متن کامل

بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار)

در طی نیم قرن اخیر مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجا که به موازات رشد مدل‌های اقتصاد سنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با به کارگیری مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش‌هایی از آن تمرکز کند. این زیربخش‌ها شامل شرکت‌های کوچک و بزرگ و صنایع مختلف می‌باش...

متن کامل

بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی

تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهی130 شرکت بورسی از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسیم پلات و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار برای بررسی کارائی ضعیف، و از روش حادثه‌سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار تعدیل سود بیش از 40 درصد برای بررسی کارائی نیمه قوی استفاده شده است. پلات ترسیمی و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار، ب...

متن کامل

تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی‌که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می‌باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به‌جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل‌هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی‌توانند تعدیلات...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی

ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN 1024-8153

دوره 3

شماره 2 1996

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023