مقایسه عصاره برگ گیاه گزنه (urtica diocia) و آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (bht) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) در شرایط نگهداری در دمای 1±4 درجه سانتی گراد

نویسندگان

زینب نوری هاشم آباد

سیدحمید حسینی پور

سید مهدی اجاق

چکیده

تأثیر عصاره های آنتی اکسیدانی در رابطه با زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (cº ) بررسی شد. بدین منظور فیله در 3 تیمار نمک سود در آب نمک 10 درصد، تیمار نمک سود به همراه 1 درصد عصاره برگ گزنه و تیمار نمک سود به همراه آنتی اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در تناوب زمانی 3 روزه بررسی شد که شاخص های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، اسید تیوباربیتوریک (tba)، رطوبت، میزان ph و ویژگی های حسی طی 15 روز نگهداری در یخچال ارزیابی شدند. نتایج نشان داد مقادیر tba و ffa به شکل معناداری (05/0>p) در تمامی تیمارها افزایش یافت، اگرچه مقادیر پراکسید نیز در تمام تیمارها با گذشت زمان به شکل معناداری (05/0>p) روند نزولی داشت. نمونه های حاوی آنتی اکسیدان در مقایسه با نمونه شاهد در همه تیمارها به شکل معناداری (05/0>p) tba، pv و ffa کم تری داشت. همچنین عصاره متانولی برگ گزنه در سطح 1 درصد به خوبی توانست شاخص های tba، pv و ffa را کنترل کرده و جایگزین آنتی­اکسیدان­ سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن در سطح 1 درصد شود. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی حسی (رنگ، بو، بافت، طعم و پس طعم) و نبود تفاوت معنادار میان دو آنتی اکسیدان می توان استفاده از هر دو نوع آنتی اکسیدان را در نگهداری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه کرد. طبق نتایج این تحقیق عصاره برگ گزنه تأثیر بیش تری بر ماندگاری قزل آلای رنگین کمان دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه عصاره برگ گیاه گزنه (urtica diocia) و آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (bht) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) در شرایط نگهداری در دمای ۱±۴ درجه سانتی گراد

تأثیر عصاره های آنتی اکسیدانی در رابطه با زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (cº ) بررسی شد. بدین منظور فیله در 3 تیمار نمک سود در آب نمک 10 درصد، تیمار نمک سود به همراه 1 درصد عصاره برگ گزنه و تیمار نمک سود به همراه آنتی اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در تناوب زمانی 3 روزه بررسی شد که شاخص های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، اسید تیوباربیتوریک (tba)، رط...

متن کامل

مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن (BHT) در غلظت 1٪ بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نمک سود شده سبک و بسته¬بندی شده در دمای 1 4 درجه سانتی¬گراد بود که شاخص¬های پراکسید (PV)، اسیدهای چرب آزاد (FFA)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، رطوبت، pH و ارزیابی¬های حسی فیله¬های ماهی قزل آلای¬رنگین¬کمان در زمان¬های صفر، 3،...

متن کامل

مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان bht بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان سنتزی بوتیله هیدروکسی تولوئن (bht) در غلظت 1٪ بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نمک سود شده سبک و بسته¬بندی شده در دمای 1 4 درجه سانتی¬گراد بود که شاخص¬های پراکسید (pv)، اسیدهای چرب آزاد (ffa)، تیوباربیتوریک اسید (tba)، رطوبت، ph و ارزیابی¬های حسی فیله¬های ماهی قزل آلای¬رنگین¬کمان در زمان¬های صفر، 3،...

متن کامل

اثر ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره موسیر بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد (۱±۴ درجه سانتی گراد)

سابقه و هدف: عصاره های گیاهی، یکی از منابع خوب آنتی اکسیدانی و مواد ضد میکروبی هستند. نیاز به آنتی اکسیدان های طبیعی در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی باعث تحقیقات علمی گسترده ای در دهه های اخیر شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره گیاه موسیر بر افزایش عمر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان شکم خالیِ نگهداری شده در شرایط سرد (14 درجه سانتی گراد) بود مواد و رو...

متن کامل

مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر الحاق باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و سوپرناتانت آن جهت افزایش مدت زمان ماندگاری فیله‌های قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال انجام پذیرفت. چهل و پنج قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی به وزن کلی 30 کیلوگرم تهیه شدند و در محلول‌های حاوی لاکتوکوکوس لاکتیس با رقت 106 کلنی در هر میلی لیتر و سوپرناتانت آن با درصدهای 30 و 60 به مدت 15 دقیقه غوطه‌ور شدند. جهت پایش ر...

متن کامل

ارزیابی ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) با بسته بندی اتمسفر تغییریافته هنگام نگهداری در یخچال

هدف این تحقیق تأثیر روش های مختلف بسته¬بندی (اتمسفر تغییریافته، در خلأ و معمولی) روی زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین¬کمان (oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال می باشد. بدین منظور فیله های ماهی قزل آلای رنگین کمان با سه اتمسفر، تیمارa ((o2 :co2 :n2)که دارای نسبت (60: 40: 0))، تیمارb ((o2 :co2 :n2) که دارای نسبت (30: 60: 10))، تیمارc ((o2 :co2 :n2) که دارای نسبت (10: 80: 10))، خلأ d و...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

ISSN 2322-5513

دوره 2

شماره 3 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023