معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک در استان مازندران

نویسندگان

مرتضی عطری

فائزه سوادکوهی

محمد اکبرزاده

چکیده

مراتع ییلاقی شمال ایران به‎دلیل تنوع و غنای گونه‎ای مناسب، سرشار از گیاهان دارویی است. در این پژوهش که به منظور شناسایی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی منطقه گدوک، واقع در ٥٥ کیلومتری جنوب شهرستان سوادکوه در استان مازندران صورت گرفت، گونه‎های گیاهی منطقه، جمع‎آوری و به روش تهیه هرباریوم، خشک و پرس گردید. سپس با استفاده از منابع معتبر فلور، شناسایی و گیاهان دارویی، تعیین گردید. بر این اساس، 51 گونه شناسایی شده، دارای ارزش دارویی تشخیص داده شدندکه متعلق به 44جنس و 22 خانواده گیاهی بودند. نتایج آماری نشان داد که بیشترین درصد گیاهان دارویی مربوط به خانواده‎های lamiaceae، rosaceae، asteraceae،  brassicaceae وfabaceae  است.منطقه گدوک به لحاظ شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی، یکی از مناطق مستعد تولید گیاهان دارویی است.

جستجوی کلمه کلیدی

گیاهان دارویی
گدوک
مازندران

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، یک فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان موجود در آن منطقه می پردازد. هدف از این مطالعه جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه ییلاقی نمارستاق (استان مازندران)، ثبت و استفاده از دانش بومی مردم منطقه برای معرفی خواص گیاهان دارویی نمارستاق می-باشد. مطالعه حاضر در مراتع منطقه نمارستاق آمل صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه...

سابقه و هدف: علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، یک فرهنگ و یا یک ناحیه خاص از گیاهان موجود در آن منطقه می‌پردازد. هدف از این مطالعه جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه ییلاقی نمارستاق (استان مازندران)، ثبت و استفاده از دانش بومی مردم منطقه برای معرفی خواص گیاهان دارویی نمارستاق می-باشد. مطالعه حاضر در مراتع منطقه نمارستاق آمل صورت گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه...

بررسی فلور هر منطقه به دلیل اینکه حضور گیاهان و وضعیت آن‌ها را در منطقه نشان می‌دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بررسی مراتع ییلاقی پلور با مساحت 4600 هکتار و ارتفاع 2600 متر از سطح دریا در جنوب استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه فلورستیک- فیزیونومیک منطقه به روش پیمایش زمینی در دو مقطع زمانی (اوایل فروردین و اواخر خرداد) نشان داد که در منطقه مورد بررسی تعداد 44 تیره، 157 ج...

بررسی فلور هر منطقه به دلیل اینکه حضور گیاهان و وضعیت آن‌ها را در منطقه نشان می‌دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بررسی مراتع ییلاقی پلور با مساحت 4600 هکتار و ارتفاع 2600 متر از سطح دریا در جنوب استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه فلورستیک- فیزیونومیک منطقه به روش پیمایش زمینی در دو مقطع زمانی (اوایل فروردین و اواخر خرداد) نشان داد که در منطقه مورد بررسی تعداد 44 تیره، 157 ج...

زمینه و هدف: حفظ تنوع گونه­ای هدف اصلی مدیریت مراتع است. برای مدیریت اکوسیستم اولین قدم، تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه­ها و تنوع گونه­ای است و تنوع گونه­ای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد. با اندازه­گیری تنوع می­توان توزیع گونه­ها را در محیط بررسی کرد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم توصیه­های مدیریتی مناسب را ارایه نمود. روش بررسی: در این بررسی 90 پلات 1متر مربعی، به طور سیستماتیک-تصادفی در من...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود