مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( enlpm )

نویسندگان

غلامرضا پیکانی

چکیده

در این پژوهش - با استفاده از مشاهدات ( 27 نمونه آماری ) تابع تولید بیولوژیکی گندم که متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم در مکزیک است و بکار گیری روش ols تحت نرم افزار eviews و نیز با بهره گیری از مدل ابداعی enlpm ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم ) تخمین زده شد همزمان با آن مسئله چگونگی حداقل هزینه ترکیب نهاده ها ( کود و آب ) در تولید و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع عرضه محصول گندم و تقاضا برای نهاده ها و نبز هزینه متغیر تولید متناسب با تابع مذکور به عمل آمد . نتایج این بررسی نشان می دهد که نه تنها مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی enlpm قادر است صد در صد نتایج کار روش ols را در برآورد پارامترهای خطی تکرار نماید . بلکه با استفاده از اینروش ابداعی می توان برآورد سازی پارامترهای خطی و غیر خطی و تصمیمات بهینه سازی را بطور همزمان در آنها انجام داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای غیر خطی تابع تولید بیولوژیک محصولات زراعی و بهینه سازی به طور همزمان(ENLPM)

در این پژوهش با استفاده از مشاهدات (27نمونه آماری) تابع تولید بیولوژیکی گندم متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم، سال 1975 میلادی و بکارگیری از مدل بسط داده شده (ENLPM) ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم) محصول گندم با پارامترهای غیر خطی تخمین زده شد و همزمان با آن تصمیمات بهینه (حداکثر سازی سود) و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع هزینه متغیر تول...

متن کامل

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM )

در این پژوهش - با استفاده از مشاهدات ( 27 نمونه آماری ) تابع تولید بیولوژیکی گندم که متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم در مکزیک است و بکار گیری روش OLS تحت نرم افزار EVIEWS و نیز با بهره گیری از مدل ابداعی ENLPM ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم ) تخمین زده شد همزمان با آن مسئله چگونگی حداقل هزینه ترکیب نهاده ها ( کود و آب ) در تولید و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد ا...

متن کامل

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای غیر خطی تابع تولید بیولوژیک محصولات زراعی و بهینه سازی به طور همزمان(enlpm)

در این پژوهش با استفاده از مشاهدات (27نمونه آماری) تابع تولید بیولوژیکی گندم متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم، سال 1975 میلادی و بکارگیری از مدل بسط داده شده (enlpm) ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم) محصول گندم با پارامترهای غیر خطی تخمین زده شد و همزمان با آن تصمیمات بهینه (حداکثر سازی سود) و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع هزینه متغیر تول...

متن کامل

طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

در این پژوهش، برنامه­ریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از مصرف­کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایی در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقلام قابل بازیافت و انهدامی محصولات برگشتی، پیوسته در شرایط عدم قطعیت و احتمالی قرار دارند، بنابراین می­بایست مدلی طراحی شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با انعطاف...

متن کامل

کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و غیر خطی

با طراحی شبکه مناسب بین فرآیندهای مصرف کننده آب در صنایع فرآیندی و شیمیایی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی جهت استفاده مجدد از پساب یک فرآیند به عنوان آب تغذیه سایر فرآیندها می توان میزان تولید پساب را کاهش داد . این امر نه تنها موجب کاهش حجم واحدهای تصفیه می شود بلکه صرفه جویی در مصرف آب و مواد مصرفی را نیز به دنبال دارد . در این مقاله از روش برنامه ریزی خطی (LP) و برنامه ریزی غیر خطی (NLP)...

متن کامل

مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بهینه سازی الگوی کشت در حوضه ی زرینه رود

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب بوده و عدم‌قطعیت از جمله مسائل اجتناب‌ناپذیر در مدیریت آب در این بخش است. لذا در مطالعه‌ی حاضر، به‌منظور بهینه‌سازی الگوی کشت در حوضه زرینه‌رود با هدف حداکثرسازیِ سود خالص کشاورزی و با درنظرگیریِ عدم‌قطعیت‌های موجود، از برنامه‌ریزیِ خطیِ تماماً فازی و با دو روشِ حل متفاوت، استفاده شده است. عدم‌قطعیت‌های موجود در تدوین بهینه‌ترین الگوی کشت، با استفاده از روش فازی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 33

شماره 2 2002

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023