تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(prunus amygdalus batch )

نویسندگان

علی بهمنی

وازگین گریگوریان

علی وزوایی

مصطفی ولی زاده

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

انبه یکی از محصولات گرمسیر است که در جنوب ایران کشت و کار میشود وعملکرد کمتری در مقایسه با سایر مناطق مورد کشت و کار دارد. طبق گزارشات عملکرد این گیاه در اثر دگر گرده افشانی افزایش می‌یابد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر خودگشنی، گرده افشانی کنترل شده و گرده افشانی آزاد بر رشد لوله گرده و تولید میوه در سه ژنوتیپ انبه موجود در ایران بود. پس از اعمال تیمار های گرده افشانی، از گل های گرده افشانی شد...

متن کامل

مطالعه ناسازگاری گرده و برخی صفات میوه و مغز در چند رقم فندق

این پژوهش با هدف ارزیابی این دو جنبه مهم در چند رقم فندق در ایستگاه تحقیقات فندق آستارا در استان گیلان صورت گرفت. در ابتدا در سه رقم بومی خود گرده افشانی کنترل شده انجام شد. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت و داده های حاصل با نرم افزار آماری sas آنالیز شدند بر اساس نتایج، ارقام پشمینه و شستک تاحدی و رقم تابستانه کاملاً خود سازگاری گرده نشان دادند. براساس میزان تشکیل خوشه میو...

15 صفحه اول

اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده

اکثر ارقام گیلاس، خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی، نیاز به گرده‎دهنده مناسب و سازگار دارند. تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده‎دهنده در روش کلاسیک بصورت روش گرده‎افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام می‎شود.‌ در این پژوهش گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام "بینگ"، "ناپلئون"، "سفید رضائیه"، "شبستر"، "ابرده" به صورت ک...

متن کامل

اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی

گرده‌افشانی از مهم‌ترین فاکتورها در مدیریت نخلستان‌ها است که نقش مهمی در بهبود کمیت و کیفیت محصول خرما دارد. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا برای خرمای شاهانی در قالب دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های 1392-1390 انجام شد. آزمایش اول به‌منظور تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار (گرده نر بومی جهرم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 33

شماره 2 2002

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023