بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹triticum aestivum l. ›

نویسندگان

علی اکبر عبادی

احمد معینی

رضا بزرگی پور

چکیده

دراین آزمایش پاسخ به کشت بساک 20 رقم گندم هگزاپلوئید‹ l. triticum aestivum› بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.گیاهان دهنده بساک در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه کشت شدند. بساک های گیاهان بخشنده برروی محیط کشت مایعchb حاوی 90 گرم در لیتر مالتوز،5/0 میلی گرم درلیتر هورمون d-4,2 و5/0 میلی گرم درلیتر هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین وگیاه سبز نمودند. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها در تمامی صفات مورد مطالعه ‹جنین تولید شده به ازای 100 بساک، باززایی کل ‹گیاه سبز+آلبینو›، باززایی گیاه سبز وباززایی گیاه آلبینو به ازای 100 بساک › وجود دارد .رقم مغان ‹1› بالاترین درصد مربوط به صفات باززایی کل وباززایی گیاه سبز رادارا بود‹ به ترتیب 71/29% و 46/16%›وکمترین درصد مربوط به ژنوتیپ 13-75- m ‹85/2% و85/0%› بود. رقم اترک بیشترین درصد تولید جنین ‹6/114%› وارقام پاستور والبرز کمترین درصد جنین زایی ‹به ترتیب 8/11% و 15/11› راداشتند.ارقام اترک ورسول بیشترین تعداد گیاه آلبینو راتولید کردند . این آزمایش وابستگی قوی ژنتیکی صفات آندروژنیک ومستقل بودن صفات را ازیکدیگر موزد تایید قرار داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

دراین آزمایش پاسخ به کشت بساک 20 رقم گندم هگزاپلوئید‹ L. Triticum aestivum› بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.گیاهان دهنده بساک در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه کشت شدند. بساک های گیاهان بخشنده برروی محیط کشت مایعCHB حاوی 90 گرم در لیتر مالتوز،5/0 میلی گرم درلیتر هورمون D-4,2 و5/0 میلی گرم درلیتر هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین وگی...

متن کامل

مکانیسم تحمل ارقام گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) به رقابت یولاف‌وحشی (Avena lodoviciana)

In order to study the tolerance mechanism of spring bread cultivars to wild oat competition, an experiment was conducted in research farm of Ramin Agricultural and Natural Resources University of Khouzestan as strip block with three replications during 2010-2011 growing season. Experimental factors were wild oat densities includ 0 (as control) and 80 plant/m2 as horizontal plots and ten wheat c...

متن کامل

مقاومت ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum L.) نسبت به تنش شوری در مراحل رویشی و زایشی

به منظور معرفی ارقام مقاوم به شوری و استفاده از آنها در برنامه‌های به نژادی، تنوع ژنتیکی مقاومت به این تنش در 20 ژنوتیپ گندم طی آزمایشی بررسی گردید. جهت ایجاد شرایط نسبتاً طبیعی برای اجرای آزمایش این پژوهش به صورت گلدانی و در داخل یک تونل پلاستیکی به اجرا درآمد. این مطالعه در چهار سطح شوری (سطح شاهد و 3 سطح با هدایت الکتریکی 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) در مزرعه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ت...

متن کامل

توارث تحمل به تنش شوری در برخی از ارقام ایرانی گندم نان (triticum aestivum l.)

تنش شوری همواره یکی از مهمترین جدی ترین تهدید ها برای افزایش عملکرد گیاهان به ویژه گندم نان به عنوان یکی از مهمترین منابع مواد غذایی مردم جهان، می باشد. اطلاع از نحوه توارث صفات عملکرد و اجزای عملکرد یکی از مهمتریناولین اصول اصلاح برای مقابله دستیابی به ارقام متحملبا به تنش شوری در گندم است. در این تحقیق به منظور مطالعه عمل ژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد، هفت رقم ایرانی گندم نان ایرانی شامل فل...

بررسی اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر روی آندوژنز (کشت بساک) گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.)

در این آزمایش پاسخ به کشت بساک چهار رقم گندم هگزاپلوئید بهاره (قدس ، رسول، کاوه، dh19 و مغان (1)) و یک لاین هاپلوئید مضاعف تولید شده از رقم قدس (dh19) روی محیط کشت القاء جنین مایع chb با نوع و غلظت متفاوت منبع کربن (90 g/l مالتوز، 90 g/l ساکارز،145 g/l مالتوز و 145 g/l ساکارز) بررسی شده است . گیاهان مادری در یک آزمایش دو فاکتوره در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در یک گلخانه با فتوپریو...

15 صفحه اول

تأثیر زیست افزایی سولفات روی 4znso بر عملکرد ارقام گندم بهاره (triticum aestivum l.)

همانند انسان ها، در مورد گیاهان نیز عناصر غذایی نقش بسیار مهمی را در تغذیه و افزایش عملکرد ایفا می کنند. به طوری که کمبود این عناصر باعث محدودیت رشد و سرانجام عملکرد گیاه خواهد شد .در این میان، کمبود روی (zn) یک مشکل اساسی برای تغذیه ی گیاهان و انسان ها، به ویژه، در خاک های آهکی به شمار می آید. روی برای ساخت dna،rna، متابولسیم کربوهیدارت ها، لیپید ها و پروتئین ها و دفع دی اکسید کربن استفاده می ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 32

شماره 1 2001

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023