اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،ph شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

نویسندگان

علی نیکخواه

مجید گودرزی

سید رضا میرائی آشتیانی

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم...

متن کامل

بیوتکنیک فیستول گذاری شکمبه در گاو هلشتاین

هدف پژوهش، دسترسی مستقیم به اکوسیستم شکمبه گاو هلشتاین میباشد. آزمایش با دو راس گاو هلشتاین ماده (دو ساله با وزن تقریبی20±670 کیلوگرم) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، شروع و سپس فیستول پلاستیکی اصلاح شده، از جنس پلی اتیلن و دارای بدنه، پولک داخلی، پولک خارجی، مهره و درپوش ساخته شدند. قطر داخلی بدنه و پولک داخلی فیستول بترتیب 10 و20 سانتیمتر و متناسب با شکمبه گاوهای هلشتاین، تعیین شدند. ...

متن کامل

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم...

متن کامل

اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

به منظور تعیین اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه (SC47) در تغذیه گاوهای شیرده و تولید آنها، آزمایشی با بکاربردن طرح چرخشی متوازن با دوازده راس گاو (در مرحله اول شیردهی)، چهار جیره (یک الی چهار)، سه دوره (هر دوره 28 روز)، سه بلوک و چهار رأس گاو در هر بلوک انجام شد. اجزای اصلی جیره پایه شامل یونجه خشک (65/23 درصد)، ذرت سیلوشده (2/17 درصد) و مواد متراکم (15/59 درصد) براساس ماده...

متن کامل

اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده و 3) 30% یونجه -10% ذرت سیلو شده بودند. همه جیره...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 31

شماره 2 2000

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023