شناسایی نشانگر dnaیdaf دارای پیوستگی با ژن yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

نویسندگان

علی اکبر شاه نجات بوشهری

بهمن یزدی صمدی

سیروس عبدمیشانی

چکیده

زنگ زرد یکی از بیماریهای مهم گندم در ایران است که هرساله خسارات قابل توجهی به گندم وارد میسازد.مؤثرترین و اصلی ترین روش کنترل بیماری استفاده از اراقام مقاوم است .برای شناسایی یک نشانگر مولکولی حاوی پیوستگی با یکی از ژن های مقاومت به زنگ زرد(yr5)از dnaگیاهان f2 حاصل از تلاقی دورقم مقاوم وحساس برای ژن yr5استفاده شد. dnaی دوتوده از گیاهان حساس ومقاوم به طور جداگانه تهیه گردید،وبااستفاده از272آغازگرتصادفی مورد بررسی قرار گرفت.پس از بررسی پلی مورفیسم نوارهایdaf حاصل از تکثیرdnaمعلوم شدکه یکی از نوارها با مقاومت به زنگ به طور کامل پیوستگی نشان میدهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

زنگ زرد یکی از بیماریهای مهم گندم در ایران است که هرساله خسارات قابل توجهی به گندم وارد میسازد.مؤثرترین و اصلی ترین روش کنترل بیماری استفاده از اراقام مقاوم است .برای شناسایی یک نشانگر مولکولی حاوی پیوستگی با یکی از ژن های مقاومت به زنگ زرد(Yr5)از DNAگیاهان F2 حاصل از تلاقی دورقم مقاوم وحساس برای ژن Yr5استفاده شد. DNAی دوتوده از گیاهان حساس ومقاوم به طور جداگانه تهیه گردید،وبااستفاده از272آغازگ...

متن کامل

شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

در این پژوهش جهت بررسی تنوع ژنتیکی ارقام رایج گندم سیستان برای مقاومت به بیماری زنگ از 10 جفت آغازگر ریزماهواره‌ای پیوسته به ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ‌های زرد، قهوه‌ای و سیاه استفاده شد. آغازگرهای 12C، SCS719 و Xgdm116 با 3 آلل کمترین و آغازگر Xgwm443 با 7 آلل، بیشترین آلل را داشتند. میانگین تعداد آلل در کل جایگاه‌ها برابر 55/4 بود. بیشترین شاخص چندشکلی (39/0) و شاخص نشانگری (29/2) به ترتیب ...

متن کامل

شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

در این پژوهش جهت بررسی تنوع ژنتیکی ارقام رایج گندم سیستان برای مقاومت به بیماری زنگ از 10 جفت آغازگر ریزماهواره‌ای پیوسته به ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ‌های زرد، قهوه‌ای و سیاه استفاده شد. آغازگرهای 12C، SCS719 و Xgdm116 با 3 آلل کمترین و آغازگر Xgwm443 با 7 آلل، بیشترین آلل را داشتند. میانگین تعداد آلل در کل جایگاه‌ها برابر 55/4 بود. بیشترین شاخص چندشکلی (39/0) و شاخص نشانگری (29/2) به ترتیب ...

متن کامل

مکان یابی دقیق ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 در گندم دوروم

زنگ زرد از مهم ترین بیماری های قارچی گندم است که در تمامی قاره ها و بیش از 60 کشور جهان گزارش شده است. گندم وحشی امر Triticum dicoccoides به عنوان جد تتراپلوئید گندم زراعی از منابع با ارزش برای ژن های مقاومت به زنگ زرد برای اصلاح گندم محسوب می شود. نمونه جی (G25) 25 از این گونه دارای ژن Yr15 است که به 31 نژاد زنگ زرد مقاومت نشان می دهد. این ژن روی کروموزوم 1BS مکان یابی شده است. به عنوان اولین ...

متن کامل

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

بمنظور بررسی مقاومت ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری عمومی وخصوصی 5 رقم گندم‘ تلاقی هایی به صورت دای آلل یک طرفه بین آنها انجام شد. والدها و پانزده تلاقی نسل اول درطرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه کشت شدند و پس از تلقیح با نژادهای 134E150و6E18A+ صفت دوره کمون ارزیابی شد . بررسی اجزاء واریانس ژنوتیپی والدین و هیبریدها برا ی نژاد134E150 نشان داد که قسمت اعظم تنوع مشاهده شده در صفت دوره کمون متعلق به ...

متن کامل

شناسایی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ژنوتیپ‌های کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران

به منظور شناسایی منابع مقاومت به زنگ زرد در ژرم‌پلاسم گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران، تعداد 41 ژنوتیپ گندم نان با چهار نژاد زنگ زرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. جدایه‌های عامل بیماری از مناطق گرگان، کرج، مشهد و ساری جمع‌آوری شده، در گلخانه بصورت تک جوش، خالص‌سازی، تکثیر و روی ارقام افتراقی تعیین نژاد شدند. ارزیابی ژنوتیپ‌ها در گلخانه، در مرحله گیاهچه در سه تکرار و برای هر پاتوتیپ بطور جداگانه انجام ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023