تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

نویسندگان

بهزاد آزادگان

حسینقلی رفاهی

صابرشاهویی

سیداحمدطباطبائی فر

چکیده

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از یکدیگردرکرتهای(40×40)و(80×80)سانتی متربه ترتیب 10و20سانتیمتربوده است .هرکرت دارای5ردیف و5ستون بوده که حفره ای بقطر5سانتیمتر با مته برای جایگذاری هرنشانه ایجادگردیده است .آزمایش با چهارنوع حرکت مختلف تراکتور شامل حرکت روبه بالا وبه پایین(موازی شیب زمین)وحرکت با برگردان خاک بطرف بالاوپایین(عمودبرشیب)انجام شد تعداد48کرت با شش نوع شیب متفاوت در این آزمایش مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت.براساس نتایج حاصله میزان جابجایی نشانه ها 2/0تا6/0 مترومقدارجریان خاک40تا100کیلوگرم بر متردرواحدعرض برآورد شده است .متوسط خالص جابجایی وتوزیع مجددخاک برای حرکت روبه پایین شیب08/14 تن در هکتار در اثر یک بار عملیات خاک ورزی در سال برآورد گردیده است .ضریب تعیین رابطه شیب با مقدار متوسط جابجایی خاک 83/0 بوده است.دراین پژوهش عمق شخم 15/0 متر،وزن مخصوص ظاهری خاک1350 کیلوگرم در مترمکعب وسرعت حرکت تراکتور5/3 کیلومتردرساعت بوده است.ازعوامل مؤثردر جابجایی وحرکت خاک میتوان شکل ودرجه شیب،عمق شخم،بافت خاک،رطوبت خاک وسرعت حرکت تراکتوررا نام برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از...

متن کامل

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

این پژوهش به منظور برآورد میزان فرسایش در اثر عملیات خاک ورزی توسط گاوآهن برگرداندار در قطعه زمینی با شیبهای 11-3 درصد،با استفاده از روش ردیابی سزیم137 انجام شد.در این آزمایش 16کرت به ابعاد 4×4 مترشامل:8کرت در جهت عمودبر شیب اصلی(4کرت برگردان به سمت راست و4کرت برگردان به سمت چپ)و8کرت دیگر در جهت شیب(4کرت روبه پایین و4کرت روبه بالا)انتخاب گردید.درهرکرت مقدار104 ×7/2 بکرل سزیم-137 در یک کرت کوچک ...

متن کامل

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

این پژوهش به منظور برآورد میزان فرسایش در اثر عملیات خاک ورزی توسط گاوآهن برگرداندار در قطعه زمینی با شیبهای 11-3 درصد،با استفاده از روش ردیابی سزیم137 انجام شد.در این آزمایش 16کرت به ابعاد 4×4 مترشامل:8کرت در جهت عمودبر شیب اصلی(4کرت برگردان به سمت راست و4کرت برگردان به سمت چپ)و8کرت دیگر در جهت شیب(4کرت روبه پایین و4کرت روبه بالا)انتخاب گردید.درهرکرت مقدار104 ×7/2 بکرل سزیم-137 در یک کرت کوچک ...

متن کامل

بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم

کم خاک ورزی از مدیریت های مهم برای حفاظت از منابع آب و خاک است. به منظور بررسی اثر کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد محصول در منطقه دیم کالپوش شاهرود، مطالعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار در تناوب آفتابگردان- گندم انجام شد. تیمارهای خاک ورزی شامل شخم با گاوآهن قلمی در بهار (T1)، شخم با گاوآهن برگرداندار (T2)، کم خاک ورزی با دیسک در بهار (T3)، شخم با گاوآهن ...

متن کامل

تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار

چکیده  یک پژوهش مزرعه­ای در سال زراعی 88-87 در شهرستان شوش انجام گرفت تا اثر روش های خاک­ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خواص فیزیکی خاک شامل میزان برگردان شدن بقایا، وزن مخصوص ظاهری، درصد موادآلی، میزان حفظ رطوبت و نفوذپذیری خاک بررسی شود. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها­ی آزمایش شامل آتش زدن بقایا + گاوآهن برگردان­دار+ دو بار دیسک (T1)، حفظ بقایا+ گاوآهن بر...

متن کامل

اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار

امروزه تحقیقات روی ادوات مرکب بنا به ضرورت­های کاهش تردد، صرفه­جویی در زمان و هزینه و افزایش راندمان مورد توجه جدی قرار دارد.  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة دو دستگاه گاوآهن تلفیقی شامل گاوآهن برگردان­دار + بازوی قلمی و گاوآهن بشقابی + بازوی قلمی با گاوآهن برگردان­دار معمولی (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) به عنوان تیمار شاهد بر برخی خصوصیات خاک با اندازه­گیری شاخص مخروط خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023