بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

نویسندگان

حسن زینالی خانقاه

وعلیرضا سوهانی

چکیده

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات مورد بررسی اختلاف معنی داری دارند که دلالت بروجود تنوع ژنتیکی بین ارقام مینماید.صفات تعداد غلاف در بوته،تعداد دانه در بوته ،ووزن 100دانه که همگی جزو اجزاءعملکرد محسوب می شوند،به ترتیب بالاترین همبستگی ژنوتیپی را با عملکرد دانه داشتند.در مدل رگرسیون چندگانه 086/0 ،تغییرات درعملکرد دانه توسط تعداد غلاف دربوته،تعداد دانه در بوته،وزن صددانه وتعداد دانه در غلاف و089/0 آن توسط کلیه صفات مورد بررسی توجیه گردید.لذا از این چهارصفت مزبور برای انجام تجزیه علیت استفاده شد.نتایج تجزیه علیت نشان دادکه،بیشترین اثر مستقیم ومثبت بر عملکرد دانه مربوط به تعداددانه دربوته وکمترین آن مربوط به تعداد دانه در غلاف بود.نتایج تجزیه به عاملها هم اهمیت صفات مربوط به اجزای عملکرد وعملکرد دانه را در قالب عامل مهمی که عامل عملکرد نامیده شده بود و21درصد کل تغییرات داده ها را توجیه نمود نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات...

متن کامل

بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره

Thirty soybean cultivars from different maturity groups were evaluated in a randomized complete block design with four replications in Research Station of College of Agriculture at Tehran University in Karaj in 2004. The purpose was to determine genetic relationship of some important agronomic traits related to seed yield. Analysis of variance showed that there were significant differences amon...

متن کامل

بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره

Thirty soybean cultivars from different maturity groups were evaluated in a randomized complete block design with four replications in Research Station of College of Agriculture at Tehran University in Karaj in 2004. The purpose was to determine genetic relationship of some important agronomic traits related to seed yield. Analysis of variance showed that there were significant differences amon...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای‌آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی‌داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg )، تعداد خوشه‌ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 ...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای‌آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی‌داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg  )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg  )، تعداد خوشه‌ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 ...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش های آماری چند متغیره

یک آزمایش دای آلل کامل 7 × 7 برای مطالعه روابط ژنتیکی عملکرد دانه و بعضی از صفات زراعی در برنج انجام گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه به صورت مثبت و معنی داری با صفات عملکرد بیولوژیک (81/0 = rp، 55/0 =rg )، شاخص برداشت (35/0 = rp، 79/0 =rg )، تعداد خوشه ها (80/0 = rp، 67/0 =rg)، وزن خوشه (78/0 = ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023