مطالعه تأثیر تغییرات ماده خشک مخلوط شیربازساخته ومعمولی بر روی برخی خواص فیزیکی وشیمیایی شیروآب پنیر حاصله

نویسندگان

محمدرضااحسانی

ثریا آذرنیا

چکیده

در این تحقیق برخی اختصاصات شیرهای ناشی از اختلاط شیر معمولی وشیرخشک وآب پنیرهای حاصل از انعقاد آنزیمی آنها مورد بررسی قرار گرفت.بمنظور انجام این بررسی تلفیقی از درصدهای مختلف اختلاط شیرخشک بدون چربی ازنوع حرارت متوسط وشیرتازه گاومورد استفاده قرار گرفت.نسبت شیرگاو به شیرخشک بدون چربی در نمونه های مورد نظر به ترتیب0/100 ،10/90 ، 20/80 ، 30/70 ، 40/60 ،50/50 و60/40 درصد بود.عمل بازسازی شیرخشک بدون چربی بدو صورت انجام شد:یا آب به میزان محاسبه شده به مخلوط شیرخشک وشیرتازه گاوافزوده شد ویا مستقیماً شیرخشک با شیرمعمولی مخلوط گردید.نتایج بدست آمده از اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی شیرهای مخلوط بدست آمده از اختلاط شیرکامل گاو،کره،شیرخشک بدون چربی نشان داد که اختلاف معنی داری بین این ویژگیها ومیزان عوامل فوق الذکر در شیرمعمولی وجود دارد (01/0>p).همچنین اندازه گیری فاکتورهای مزبور در شیرهای مخلوط بدست آمده که در فرمول تهیه آنها از آب نیز استفاده شده بود،نشان داد که بین این نوع شیرها با شیر معمولی گاو اختلاف معنی داری وجود ندارد(05/0>p).بررسی اثر تغییرات ماده خشک مخلوط انواع شیرهای مورد استفاده بر روی ترکیبات آب پنیرهای حاصله نیز نشان داد که در صورت عدم استفاده از آب دربازسازی،اختلاف معنی داری بین اسیدیته،وزن حجمی،ماده خشک و وزن آب پنیرهای بدست آمده در مقایسه با آب پنیر شاهد وجود دارد (01/0>p).درخصوص ویژگیهای آب پنیرهای نمونه هایی که در بازسازی اولیه آنها از آب استفاده شده بود مشاهده شدکه بین این ویژگیها با اختصاصات آب پنیر حاصل از پنیر نمونه شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد (5%

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تأثیر تغییرات ماده خشک مخلوط شیربازساخته ومعمولی بر روی برخی خواص فیزیکی وشیمیایی شیروآب پنیر حاصله

در این تحقیق برخی اختصاصات شیرهای ناشی از اختلاط شیر معمولی وشیرخشک وآب پنیرهای حاصل از انعقاد آنزیمی آنها مورد بررسی قرار گرفت.بمنظور انجام این بررسی تلفیقی از درصدهای مختلف اختلاط شیرخشک بدون چربی ازنوع حرارت متوسط وشیرتازه گاومورد استفاده قرار گرفت.نسبت شیرگاو به شیرخشک بدون چربی در نمونه های مورد نظر به ترتیب0/100 ،10/90 ، 20/80 ، 30/70 ، 40/60 ،50/50 و60/40 درصد بود.عمل بازسازی شیرخشک بدون...

متن کامل

بررسی تاثیرامواج فراصوت بر خواص فیزیکی وشیمیایی روغن گردو

هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی استخراج روغن گردوی دماوندی با حلال و روش فراصوت در شرایط زمانی و توان های مختلف می باشد. در این بررسی نمونه ها با استفاده از حلال هگزان و فرآیند فراصوت در زمان های (10،20 ،30و 40 دقیقه) و توان های (600 ،800 و 1000وات) روی گردوی دماوند صورت گرفت. بعد از تهیه تیمارها آزمون های ارزیابی روغن شامل عدد اسیدی ، عدد پراکسید، ارزیابی حسی، درصد رطوبت و مواد فرار و همچنین د...

متن کامل

تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی بذر دو رقم چغندرقند به نام‎های "شیرین" و گدوک (436) به عنوان تابعی از محتوای رطوبت بذر مورد بررسی قرار گرفت. این خواص عبارت از: طول، عرض، ضخامت، میانگین‌های حسابی و هندسی ابعاد، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، زاویه انباشتگی، سرعت حد، چگالی واقعی، چگالی ظاهری، تخلخل و ضریب اصطکاک ایستایی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل دو رقم بذر و چهار سطح ...

متن کامل

تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

در این تحقیق درجه حرارت نگهداری بر تحولات دوران رسیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر درجه حرارتهای 11 و 17 درجه سانتیگراد بر روی تغییرات ویژگیهای لخته در طی نگهداری آن در آب نمک 11 درصد بمدت 60 روز ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش شدید میزان ازت غیر پروتئینی و ازت محلول درنمونه های نگهداری نشان دهنده کاهش حدود 13 درصد وزن پنیر در پایان دوره نگهداری در دمای 17 درجه سا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023