تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

نویسندگان

بهروز مصطفی زاده

علی حسین معیدی نیا

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای طولانی مسیر داخل خط،تنظیم کننده فشار،تفنگی ولوله های دو محفظه ای روزنه دار استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت املاح و پ-هاش آب آبیاری میزان گرفتگی شیمیایی قطره چکانها افزایش می یابد.گرفتگی قطره چکانها دبی ،یکنواختی پخش،یکنواختی پخش مطلق وضریب یکنواختی کریستیانسن قطره چکانها را کاهش داد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت املاح و پ-هاش آب آبیاری ضریب تغییرات دبی قطره چکانها افزایش می یابد. این تغییرات برای هر چهار نوع قطره چکانها متفاوت بود.با افزایش غلظت یونهای کلسیم و بی کربنات شاخص اشباع لانژیلر،اعداد مثبت تری را نشان دادند که بیانگر افزایش پتانسیل رسوبگذاری ودر نتیجه گرفتگی می باشد.کاهش اسیدیته آب آبیاری بوسیله تزریق اسید سولفوریک به درون مخزن آب آبیاری بطورچشمگیری گرفتگی قطره چکانها را کاهش داد.نتایج نشان داد که قطره چکانهای طولانی مسیر داخل خط کمترین حساسیت به گرفتگی را دارند.بطور کلی حساسیت به گرفتگی شیمیایی به ترتیب برای لوله های دو محفظه ای روزنه دار،تفنگی،تنظیم کننده فشار وطولانی مسیر داخل خط روند کاهشی داشت .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای ...

متن کامل

تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

The emitter discharge is affected by parameters such as pressure, irrigation water temperature, manufacturer’s coefficient of variation, and emitter clogging. In order to study the effects of irrigation water temperature on emitter discharge and to determine the discharge-pressure variations and manufacturer’s coefficient of variations, an experimental trickle irrigation system was designed and...

متن کامل

تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

The emitter discharge is affected by parameters such as pressure, irrigation water temperature, manufacturer’s coefficient of variation, and emitter clogging. In order to study the effects of irrigation water temperature on emitter discharge and to determine the discharge-pressure variations and manufacturer’s coefficient of variations, an experimental trickle irrigation system was designed and...

متن کامل

اثر مغناطیس کردن آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها و یکنواختی توزیع آب

یکی از مشکلاتی و محدودیت های استفاده از آبیاری قطره ای در آب های دارای ترکیبات کلسیم، گرفتگی خروجی قطره چکان به مرور زمان می باشد. این شرایط موجب از بین رفتن یکنواختی توزیع آب توسط سیستم می گردد. یکی از روش های موثری که در سال های اخیر جهت ممانعت از ایجاد رسوب کربنات کلسیم در آبیاری قطره ای از آن استفاده می شود، عبور دادن آب آبیاری از یک میدان مغناطیسی ثابت می باشد. در تحقیق حاضر اثر عبور دادن ...

تأثیر آبیاری قطره ‏ای سطحی و زیر‏سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژیم‏های مختلف آبیاری

در این تحقیق اثر دو سامانة آبیاری قطره‏ای سطحی و زیر‏سطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی در سه سطح آبیاری (100، 70، و 40 درصد مقدار تبخیر‌تعرق پتانسیل) ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت‏های خردشده بر پایة بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی جوپار در سال‏های 1391 و 1392 اجرا شد. نتایج نشان د...

متن کامل

مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

یکی از عوامل مهم در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تعیین جبهه رطوبت خاک ناشی از یک قطره چکان نقطه ای می باشد. در این بررسی، یک مدل ریاضی برای پیش بینی موقعیت جبهه رطوبت خاک در حین آبیاری با یک قطره چکان موضعی برای یک خاک همگن در شرایط ناپایدار ارائه شده است. این مدل معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان غیر اشباع در سیستم مختصات استوانه ای با روش عددی ضمنی غیر مستقیم (ADI) را حل می نماید. نتایج مدل بیان ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 31

شماره 3 2000

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023