بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

نویسندگان

جعفراحمدی،

رجب چوگان

حسن زینالی خانقاه

محمدعلی رستمی

چکیده

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید.کرتهای اصلی در این آزمایش،سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش،تنش میانی وتنش انتهایی)وکرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس بودند.نتایج ارزیابی هیبریدها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده ازشاخص های مختلف میانگین حسابی(mp)،میانگین هندسی(gmp)،تحمل به تنش(sti)،حساسیت به تنش(ssi)وتحمل(tol)مورد بررسی قرارگرفت ونشان داد که شاخص های تحمل به تنش(sti)ومیانگین هندسی(gmp)درجداسازی ژنوتیپ های گروهa(ژنوتیپ هایی که هم درشرایط تنش وهم درشرایط بدون تنش عملکرد بالاتری دارا هستند)از سایر گروههاموفق تر هستند ومناسبترین هیبرید در شرایط تنش میانی وانتهایی براساس شاخص های فوق به ترتیب هیبریدهای s.c705 وs.c708 بودند.در این تحقیق روابط مابین شاخص های ذکرشده با استفاده از روش ترسیمی بای پلات نمایش داده شد ومعلوم گردید که در محیط بای پلات نیز دو شاخص sti و gmpنسبت به یکدیگر دارای بالاترین ضریب همبستگی هستند و هیبریدها به دو دسته متحمل و غیرمتحمل تقسیم بندی می شوند. بطوری که در شرایط تنش میانی دو هیبرید s.c705و s.c647 ودر شرایط تنش انتهایی هیبریدهای s.c708، s.c709و s.c712 درناحیه با پتانسیل تولید بالا و حساسیت پایین به خشکی(درناحیه با مؤلفه یک بالا ومؤلفه دو پایین)واقع شدند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید.کرتهای اصلی در این آزمایش،سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش،تنش میانی وتنش انتهایی)وکرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس بودند.نتایج ارزیابی هیبریدها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده ازشاخص های مختل...

متن کامل

ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه

به منظور ارزیابی قابلیت استفاده از شاخص‏های مقاومت به خشکی در اکوتیپ‏های گاودانه، دو آزمایش جداگانه (محیط بدون تنش و تنش) در شرایط مزرعه در دانشگاه ولی‏عصر (عج) رفسنجان در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. شاخص‏های مختلف مقاومت به خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به خشکی (TOL)، بهره‏وری متوسط (MP)، میانگین بهره‏وری هندسی (GMP)، میانگین هارمونیک (H...

متن کامل

ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه

به منظور ارزیابی قابلیت استفاده از شاخص‏های مقاومت به خشکی در اکوتیپ‏های گاودانه، دو آزمایش جداگانه (محیط بدون تنش و تنش) در شرایط مزرعه در دانشگاه ولی‏عصر (عج) رفسنجان در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. شاخص‏های مختلف مقاومت به خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به خشکی (TOL)، بهره‏وری متوسط (MP)، میانگین بهره‏وری هندسی (GMP)، میانگین هارمونیک (H...

متن کامل

مطالعه شاخص های انتخاب برای تحمل به خشکی در تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور شناسایی هیبریدهای ذرت دانه ای متحمل به تنش خشکی، این پژوهش در سال زراعی 1385 در نزدیکی شهرک شکوهیه در استان قم در منطقه ای نیمه خشک و معتدل، اجرا گردید. در این تحقیق20 هیبرید ذرت در قالب دو آزمایش جداگانه و با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی، در چهار تکرار در شرایط آبیاری معمول (آبیاری بعد از تخلیه 30 درصد آب قابل دسترس) و تنش خشکی (آبیاری بعد از تخلیه 60 درصد آب قابل دسترس) مورد بررسی...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

به منظور بررسی واکنش پانزده هیبرید ذرت به سطوح مختلف تنش و ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائمشهر اجرا شد. سطوح مختلف تنش در کرت اصلی و هیبریدهای ذرت در کرت فرعی قرار داده شدند. شش شاخص تحمل به خشکی برای صفات عملکرد در هکتار محاسبه شد. در شرایط نرمال، تنش ملایم و...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

به منظور بررسی تنوع صفات کمی در نشان دادن مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد دانه ذرت ،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید. کرتهای اصلی مشتمل بر سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش ،تنش میانی و تنش انتهایی) و کرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس تجارتی بود.نتایج تجزیه واریان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 31

شماره 3 2000

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023