اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

نویسندگان

مصباح بابالار

فرزاد ربیعی

احمد احمدی

چکیده

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با پنج تیمار تغذیه نیتروژنی با غلظت های مختلف آمونیوم ونیترات به صورت غذایی‘ با سه تکرار و چهار تیمار زمانی مختلف b3,b2,b1 و b4 برای اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به روش in vivo با دو تکرار زمانی نیم ویک ساعت برای ریشه و برگ انجام گردید. در زمان اندازه گیری فعالیت آنزیم ‘ وزن تازه اندامهای مختلف گیاه وهمچنین وزن خشک نیز سنجش شد. نتایج نشان می دهد فعالیت آنزیم در برگ ها قویا از ریشه بیشتر می باشد وعلاوه برآن فعالیت آنزیم در نیم ساعت به یک ساعت بیشتر است. مقدار فعالیت آنزیم درماه هایی که گیاه رشد زیاد دارد (اردیبهشت و شهریور) نسبت به ماه های گرم سال افزایش نشان می دهد. در بین تیمارهای تغذیه ای گیاهان رشد کرده در محلول غذایی حاوی آمونیوم ونیترات به نسبت مقدار آمونیوم به ازت کل به میزان بیشترین فعالیت آنزیم را در برگها دارا بودند. تیمار تغذیه ای بدون آمونیوم فعالیت کمتری را نشان می دهد در حالی که با افزایش مقدار نسبت آمونیوم به نیتروژن کل ‘ مقدار فعالیت آنزیم افزایش می یابد ضمن اینکه فعالیت آنزیم در ریشه با افزایش غلظت آمونیوم در محلول غذایی از صفر تا 8 میلی اکی والان کاهش یافته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری فعالیت آنزیم الاستاز

Statement of Problem: Changes in protein levels, host calls enzymes and inflammatory mediators in gingival crevicular Fluid (GCF) are considered as diagnostic indicators of Periodontitis.Purpose: he aim of the present study was to measure the elastase enzyme activity in gingival crevicular Fluid among patients with periodontitis.Material and Methods: In this study, 52 periodontitis patients (ex...

متن کامل

بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

این تحقیق یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برروی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 در سال 1353 انجام شده است . بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با دو تیمار (A1=درختانی که در سال اول آزمایش بارور بودند و A2= درختانی که در سال اول آزمایش سال آور بودند) درسه تکرار اجراء شد. هنگامیکه میوه ها بطور متوسط به...

متن کامل

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و صادرات این محصول می‌‌باشد. در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف ( 1و6و10 درجه سانتیگراد) بر شدت تنفس سیب با سنجش گاز 2CO انجام گرفت و اثر سه نوع بسته‌بندی (چوبی، پوششهای سلوفانی و پلی‌اتیلنی)...

متن کامل

اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون‌ها در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیم

نیتروژن به ‌عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می‌شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می‌گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه‌های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون...

متن کامل

اثر نیتروژن بر جوانه‌زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری

چکیده  این آزمایش منظور ارزیابی اثر نیتروژن بر جوانه­زنی و رشد اولیه گاوزبان در شرایط تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل تنش شوری صفر، 3، 6، 9 و 12 دسی­زیمنس بر متر و نسبت تغذیه نیتروژن (نیترات: آمونیوم)­ (100:0، 75:25، 50:50، 25:75 و0:100) بود. اثر شوری بر شاخص­های جوانه­زنی و نیز اثر شوری و منبع نیتروژن بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی (...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 1

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023